Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 10 เม.ย. 2563

กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

18 ม.ค. 2562 - 16:56 น.

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 จังหวัดลำปาง พล. ต. อ. อดุลย์
แสงสิงแก้ว รมต. กระทรวงแรงงาน มอบเงินทดแทนให้กับลูกจ้าง นายเชาวลิต นามดวง (กรณี สูญเสียอวัยวะแขนซ้าย) จำนวนเงิน 716,757.45บาท และมอบเงินทดแทนแก่ทายาท นายกฤติพงศ์ อินชูรันต์ กรณี ประสบเหตุเนื่องจากการทำงานจนถึงแก่ชีวิต จำนวนเงิน 709,519.01บาท

กองทุนเงินทดแทนเพื่อลูกจ้างทุกคน (สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน)

กองทุนเงินทดแทน เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญเสีย เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง โดยนายจ้าง มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพียงฝ่ายเดียว เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิดังนี้

  1. ค่ารักษาพยาบาล
  2. ค่าทดแทน (70% ของค่าจ้างรายเดือน)
  • กรณีไม่สามารถทำงานติดต่อกันตั้งแต่วันแรก แต่ไม่เกิน 1 ปี
  • กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน (ไม่เกิน 10 ปี)
  • กรณีทุพพลภาพ (ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
  • กรณีตาย/สูญหาย (10 ปี)
  1. ค่าทำศพ
  2. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน
  • แพทย์กระบวนการบำบัดและผ่าตัดค่าวัสดุและอุปกรณ์รวมสูงสุด 358,000 บาท

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง