วช. ร่วมกับ คพท. จัดสัมมนา “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย (ศท.) ร่วมกับ คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) จัดการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี

รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.15 น.

นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย เริ่มต้นขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2534 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 และให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของ วช. มาจนครบ 25 ปี ในปีนี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาส่งเสริมการวิจัยและนักวิจัยจนได้องค์ความรู้ นวัตกรรม และแผนงานการพัฒนาจิตใจคนไทยให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม หรือการเป็น คนดีที่สังคมต้องการ ผลงานมีมาตรฐานทางวิชาการอันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ชุดนวัตกรรมนิทานพัฒนาจิต

พลังจริยธรรมเยาวชน 20 เรื่อง ตำราครูกับการเสริมสร้างจริยธรรมแก่นักเรียน หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหวิทยาการ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านระบบพฤติกรรมไทย เครื่องมือวัดจิตพอเพียงสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ วช. ได้ร่วมมือกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก

ในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมของประเทศเพื่อมุ่งให้คนไทยมีคุณธรรม และสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ในการดําเนินการด้านการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย เพื่อนําผลผลิตไปส่งเสริมขยายผลให้คนไทยเป็นพลเมืองที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม หรือ คนดีอันเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศที่ถูกระบุไว้ในแผนระดับชาติที่สําคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นอกจากนี้ รัฐบาลยังกําหนดให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขึ้นในหน่วยงาน ระดับกระทรวง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 อีกด้วย

การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับชาติ สำหรับนักวิจัยทั่วไป และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มีโอกาสแสดงผลผลิต และผลลัพธ์จากงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการวิจัย รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยพฤติกรรมไทย และสามารถสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักพัฒนา และนักวิชาการ เพื่อการพัฒนาจริยธรรมของคนในชาติต่อไป

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม นำแก้วิกฤติชาติและ เรื่อง “25 ปี กับการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยสู่พลังจริยธรรมการเสวนาที่เน้นเนื้อหาพลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ อดีต สู่ปัจจุบัน ที่นำมาแลกเปลี่ยนที่นำไปสู่อนาคต และยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งแบ่งเป็น ภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย นำเสนอหลักและวิธีการที่ถูกต้องในการสร้างพลเมืองจริยธรรม ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มครอบครัว 2) กลุ่มการศึกษา และ3) กลุ่มองค์การ และชุมชน

โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 300 ท่าน มาจากหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงต่าง ๆ 13 กระทรวง ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค ที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านเสริมสร้างป้องกัน และด้านควบคุมแก้ไข ครอบคลุม ทั้งนักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนักบริหาร เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความตระหนักและตื่นตัว ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งแสวงหาความรู้จากการวิจัย ไปพัฒนาบุคคลกลุ่มบุคคลในความรับผิดชอบต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ส่อแววระส่ำ! เพจดังโปรโมตหนัง ปั้นจั่น คนดูบอกไม่ว่าง “ต้องทำมาหากิน”
บทความถัดไปอพวช. ระดมผู้เชี่ยวชาญเนรมิต พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นแหล่งเรียนรู้ดีสุดของโลก