ข้าวตราฉัตรแบรนด์คนไทยแบรนด์เดียว ตอกย้ำข้าวคุณภาพ มาตรฐานส่งออก ที่คนไทยทั่วประเทศไว้วางใจ คว้ารางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 เป็นครั้งที่ 2

    บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (ข้าวตราฉัตร) ได้รับรางวัลเกียรติยศ อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562  เป็นครั้งที่ 2 ถือเป็นผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงรายใหญ่ของประเทศไทย เพียงยี่ห้อเดียว ที่ได้รับรางวัลฯ เพื่อตอกย้ำ ข้าวตราฉัตรข้าวแบรนด์คนไทยผลิต เป็นข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานส่งออกที่คนไทยทั่วประเทศไว้วางใจ  โดยผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตรมีการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations) และประกอบกับเป็นผู้นำธุรกิจยั่งยืน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  และความปลอดภัยในอาหารของผู้บริโภคมาเป็นหลัก รวมถึงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย

    นายสุเมธ เหล่าโมราพร  ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (รับผิดชอบธุรกิจข้าวและอาหาร) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยถึงการได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 ในครั้งนี้ว่า ข้าวตราฉัตรให้ความสำคัญตั้งแต่ ต้นน้ำการผลิตข้าวเข้าไปส่งเสริมเรื่องเพาะปลูกข้าวอย่างถูกวิธี และรับซื้อวัตถุดิบจากชาวนาโดยตรง หลังจากนั้นสู่กระบวนการ กลางน้ำคือนำวัตถุดิบข้าวที่ได้ เข้าสู่โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าว ตลอดจนขั้นตอนสุดท้าย ปลายน้ำได้มาซึ่งข้าวสารที่มีคุณภาพ บริสุทธิ์ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก  

    ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พยามยามพัฒนาชูเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาให้เกษตรกรกลายเป็น ฉัตร Smart Famer To Sustainability” จะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างเกษตรกรกับบุคคลต้นแบบ ได้ศึกษาดูงาน ลงมือฝึกปฏิบัติจริง และการเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศและสื่อออนไลน์ เป็นการผสานพลังร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ กรมการข้าว องค์กรชั้นนำเรื่องวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว พลังเครือข่ายเกษตรกรไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกข้าว และข้าวตราฉัตร ผู้เชี่ยวชาญทำตลาดและจัดจำหน่าย นับเป็นความสำเร็จร่วมกัน เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งมีเป้าหมายในพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาทำการเกษตร และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นอีกด้วย ผมมองว่าประเทศไทยมีโอกาสที่จะติดอันดับผู้นำด้านเทคโนโลยีเกษตร ด้วยความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน จากทำมากได้น้อย เป็นทำน้อยได้มาก สอดคล้องกับโมเดล Thailand 4.0 และนอกเหนือจากเรื่องสินค้าและคุณภาพ ยังดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ                

    นายสุเมธฯ ยังแนะนำอีกว่า การเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงในปัจจุบัน  เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ข้าวดี และมีคุณภาพนั้น แนะนำให้พิจารณาจาก 4 หลักการ ดังนี้ 1. ต้องผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน บริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐานสากล อาทิ ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008), ระบบการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ตลอดจนมีระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) 2. กระบวนการผลิตข้าวคุณภาพดีต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพสินค้า เมื่อสินค้าเกิดปัญหา สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทันที 3. ข้าวสารบรรจุถุงที่จำหน่ายในประเทศนั้น ต้องได้รับใบอนุญาต อย. เป็นเครื่องหมาย รับประกันคุณภาพอาหารว่า ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อการบริโภค ปกป้อง และคุ้มครองสุขภาพของประชาชน 4. ควรเลือกซื้อข้าวสารที่มีแบบบรรจุถุงที่มีมาตรฐานสากล ปิดสนิท เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น ละอองต่างๆ รวมถึงฉี่หนู หรือ แมลงอื่นๆ 

    อีกทั้ง ยังมีหน่วยงานบริหารความพึงพอใจ (CSM) คอยตอบข้อซักถามของลูกค้าทุกกรณี และมีเครื่องหมาย รับเปลี่ยนสินค้าทันที หากไม่พึงพอใจบนถุงข้าวตราฉัตรทุกถุงทั่วประเทศ เพื่อรับประกันคุณภาพข้าวทุกถุงหลังจากออกสู่ตลาด และให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

    เรามีความภาคภูมิใจรางวัลที่ได้มาสามารถต่อยอด เพื่อเกิดความภาคภูมิใจในองค์กรและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2562” ทำให้หน่วยงานราชการรวมถึงผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าเรา และตอกย้ำสิ่งต่างๆ ที่คนในองค์กรทำในการดูแลคุณภาพสินค้า และบริการภายใต้แบรนด์ ข้าวตราฉัตร”  ซึ่งเราจะรักษามาตรฐานและต้องทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย รวมทั้งเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่นๆ

บทความก่อนหน้านี้คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ฉลองเปิดโฉมใหม่ ชั้น 6 และชั้น 7 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จัดงาน “Happy TGI Friday”
บทความถัดไปกสทช. สรุปคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 7 ช่อง รวมชดเชย 2.9 พันล้าน – ยุติออกอากาศตั้งแต่ ส.ค.-ก.ย.