Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 8 ก.ค. 2563

ประธาน กสถ. แจงการขอทราบผลคะแนนสอบท้องถิ่นปี 2562

14 ส.ค. 2562 - 17:29 น.

นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562 โดยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 และได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สอบถามและประสงค์จะขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและการดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการเปิดเผยคะแนนการสอบแข่งขัน ดังนี้

สำหรับการเปิดเผยคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ เนื่องจากกระบวนการสอบแข่งขันยังไม่เสร็จสิ้น จะต้องมีการสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เพราะจะมีผลกระทบกับกระบวนการสอบแข่งขันในขั้นตอนการสอบดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อได้มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะได้มีการประกาศให้ผู้เข้าสอบแข่งขันสามารถขอทราบข้อมูลคะแนนผลการสอบของตนเองได้ โดยจะอำนวยความสะดวกให้สามารถขอข้อมูลได้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้กำหนดขึ้นภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 8/2560 ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบแข่งขัน และปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ความเสมอภาคในโอกาส และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ย้ำว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอน รวมถึงการที่จะให้ผู้เข้าสอบแข่งขันสามารถขอทราบข้อมูลคะแนนผลการสอบของตนเองได้ จึงเป็นการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ทุกประการ

“คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ขอยืนยันว่า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยผดุงไว้ซึ่งความสุจริต และเที่ยงธรรม ตลอดจนเกียรติภูมิของ ผู้เข้าสอบที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์แก่ อปท. และความเป็นธรรมแก่ผู้สอบแข่งขันทุกท่าน” นายอัษฎางค์ กล่าว

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ประธาน กสถ. แจงการขอทราบผลคะแนนสอบท้องถิ่นปี 2562
ข่าวที่เกี่ยวข้อง