Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 26 พ.ค. 2563

กรมปศุสัตว์ส่งทีมสัตวแพทย์ลงช่วยเหลือสัตว์หลังน้ำลดอุบลฯ

9 ต.ค. 2562 - 18:32 น.

กรมปศุสัตว์ส่งทีมสัตวแพทย์ลงช่วยเหลือสัตว์หลังน้ำลดอุบลฯ

ทีมสัตวแพทย์ลงช่วยเหลือสัตว์ - เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีปล่อย ขบวนรถหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังน้ำลด ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ และนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม รวมทั้งคณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธี

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ในหลาย จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนั้น ทําให้ประชาชน และเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในเบื้องต้น กรมปศุสัตว์ได้ให้การช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จนผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปแล้ว ซึ่งได้รับการชมเชยจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง ว่า เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ

แต่ขณะนี้ยังมีสัตว์อีกจํานวนมาก ที่ต้องการการฟื้นฟูด้านสุขภาพหลังน้ำลด รวมถึงกรมปศุสัตว์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันโรค ระบาดสัตว์ การให้คําแนะนําการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแก่เกษตรกร รวมถึงการควบคุมประชากรสุนัขแมวโดยการผ่าตัด ทําหมันอย่างถูกวิธี กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยเหล่านั้น ด้านสุขภาพด้วย

โดยจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้บริการทั้งด้านการรักษา ให้คําแนะนํา ฟื้นฟูสุขภาพ และการป้องกัน โรคระบาดในสัตว์ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดระยะเวลา 14 วัน ต่อจากนี้เป็นต้นไป ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกคนได้ร่วมมือกันให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนอย่างเข้มแข็ง เข้าถึงและรวดเร็วจนกระทั่ง สถานการณ์คลี่คลาย

และการร่วมกันออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทางด้านสุขภาพในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นการร่วมกัน ทําความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วย

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวด้วยว่า ทางกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งตั้งแต่ก่อนเกิดภัยและหลังเกิดภัย โดยก่อนเกิดภัยปศุสัตว์ได้ดำเนินการเตรียมแผนอพยพสัตว์เข้าไปในบริเวณต่าง ๆ ที่ทางปศุสัตว์จังหวัดได้กำหนดไว้ ซึ่งตรงนี้ก็จะลดความสูญเสีย ในเรื่องของสัตว์ตายจากการที่ถูกน้ำพัดพา

อันที่สองระหว่างที่เกิดน้ำพัดพา อันนี้สำคัญมาก กรมปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติและมีผลกระทบต่อปศุสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น โค กระบือ สุกร สุนัข และแมวเพื่อไปช่วยเหลือ การช่วยเหลือก็คือว่า เรื่องของการให้อาหารสัตว์ โดยเฉพาะทางปศุสัตว์ได้แจกจ่ายให้อาหารไปจำนวน 1 ล้านกิโลกรัม พร้อมจัดถุงยังชีพของปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกอบไปด้วย อาหารสัตว์ สุนัข อาหารแมว แร่ธาตุก้อน และยาเวชภัณฑ์ เพื่อที่จะให้เกษตรกรหรือผู้ที่เลี้ยงสุนัข และแมวไว้ที่บ้านก็จะสามารถนำไปให้สัตว์เลี้ยง หลังน้ำลดเราได้สำรวจความเสียหายเพื่อจะที่ชดเชยและเยียวยาต่อไป แต่สิ่งสำคัญก็คือหลังจากน้ำลดสัตว์จะร่างกายอ่อนแอ เนื่องจากภาวะเครียดและขาดอาหารเราจึงต้องจัดหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ลงไปในพื้นที่

ซึ่งตรงนี้ได้ทราบจากปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีว่ายังมีหลายอำเภอที่ยังเดือดร้อนอยู่รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ซึ่งปศุสัตว์ได้นายกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ได้ช่วยเหลือในการบริจาคเวชภัณฑ์เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงลำพังปศุสัตว์อาจจะไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามทางกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการในลักษณะอย่างนี้มาตลอดและจะต่อเนื่องไปทางภาคใต้ที่เกิดภัยพิบัติด้วย อย่างไรก็ตามทางปศุสัตว์ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีโรคระบาดในพื้นที่อย่างอย่างใด

ด้านนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อํานวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากพายุโซนร้อนโพดุลและคากิจิ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่งผลให้มีประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เดือดร้อน ในพื้นที่ จํานวน 12 อําเภอ และมีสัตว์ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 104,016 ตัว ประกอบด้วย โค 14,539 ตัว กระบือ 5,267 ตัว สุกร 610 ตัว สัตว์ปีก 83,578 ตัว แพะ 31 ตัว สุนัข 91 ตัว และแมว 32 ตัว และมีผลกระทบต่อประชาชนกว่า 6,900 คน

แม้ว่า กรมปศุสัตว์และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดําเนินการช่วยเหลือในการอพยพสัตว์ แจกถุงยังชีพ และจ่ายอาหารสัตว์จนผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปแล้วนั้น แต่กรมปศุสัตว์ได์เล็งเห็นถึงความสําคัญในการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังสถานการณ์คลี่คลายลง ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงได์จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงภายหลังการเกิดอุทกภัย ที่จังหวัดอุบลราชธานี

โดยรูปแบบ ของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งนี้ จะดําเนินการทีละอําเภอ เรียงไปจนครบทั้ง 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอวารินชําราบ อําเภอดอนมดแดง อําเภอเขื่องใน อําเภอตระการพืชผล อําเภอพิบูลมังสาหาร และอําเภอสว่างวีระวงศ์ โดยครอบคลุมกว่า 51 ตําบล 300 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 9 ถึง 22 ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 14 วัน

หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในครั้งนี้ประกอบด้วย 10 หน่วยย่อยต่อวัน รวมนายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทั้งสิ้นกว่า 100 คน โดยแบ่งเป็น 2 หน่วยหลัก ดังนี้ หน่วยแรกเป็นหน่วยให้บริการสําหรับด้านปศุสัตว์ แบ่งเป็นหน่วยย่อย หน่วยละ 4-5 คน กระจายไป ตามหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย โดยจะให้บริการตรวจรักษาโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว์ปีก

รวมถึงให้คําแนะนําการเลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์แก่เกษตรกร หน่วยที่สองเป็นหน่วยให้บริการด้านสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) แบ่งเป็นวันละ 2 จุดบริการ มีเจ้าหน้าที่รวมกว่า 50 คน โดยจะให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากว่า 2,000 ตัว และผ่าตัดทําหมันสุนัขและแมวโดยนายสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ อย่างไรก็ตาม ทางกรมปศุสัตว์ฯได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับบุคคลากรจำนวน 52 คนที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือผ็ประสบอุทกภัยฯ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสดภาพที่อัลบั้มภาพ กรมปศุสัตว์ส่งทีมสัตวแพทย์ลงช่วยเหลือสัตว์หลังน้ำลดอุบลฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง