Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 27 ต.ค. 2563

ครม. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

26 ก.ย. 2563 - 08:00 น.

ให้เป็นแผนพัฒนาด้านสื่อปลอดภัยฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาให้สื่อมีคุณภาพสูงภายใต้หลักแห่งคุณธรรมและจริยธรรม ประชาชนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อ ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงาม และมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 4 มิติ คือ ขยายสื่อดี มีความเท่าทัน บูรณาการกลไก ใช้กฎหมายเป็นด้วยการบูรณาการ ระหว่าง 1) กระทรวงวัฒนธรรม 2) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 3) หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๑) ผู้ผลิตสื่อมีจริยธรรม เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ๒) ประชาชนรู้เท่าทัน ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อที่ไม่เหมาะสม ๓) กลไกบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ๔) กฎหมายทันสมัยและบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง