สสธวท นำสมาคมสมาชิกทั่วประเทศรณรงค์จัดการขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”

27 ต.ค. 2564 - 18:01 น.

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในหลายพื้นที่ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท) พร้อมด้วย สมาคมสมาชิก สสธวท 22 จังหวัดทั่วประเทศ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของทุกคนในสังคม จึงได้จัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการจัดการ ขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย” เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึงแนะนำวิธีการแยกขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี

โดยมุ่งขยายผลเชิญชวนภาครัฐและเอกชนช่วยกันแยกขยะ ใส่ถุงผูกโบแดง เป็นสัญลักษณ์ เพื่อลดการแพร่กระจายโควิด-19 จากขยะติดเชื้อ โดยจะได้มีการจัดทำคู่มือเผยแพร่ความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แนะนำวิธีการจัดการขยะ เพื่อให้องค์กรสมาชิกทั่วประเทศนำไปเป็นแนวทางในการจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง และหลังจากการดำเนินโครงการ 3 เดือน จะได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการต่อไป

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การป้องกันตัวและเฝ้าระวังตนเองจากเชื้อโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญ

วิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดขยะติดเชื้อในปริมาณสูงควบคู่ไปด้วย การจัดการปัญหาที่มากับขยะติดเชื้อจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มิใช่เป็น ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงเท่านั้น แต่ทุกคนในสังคม ควรที่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือ

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่อยากมุ่งให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันสร้างพฤติกรรมการกำจัดขยะติดเชื้อให้ถูกวิธี อีกทั้งเพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่น สังคมมีสุขภาวะที่ดี จึงได้สนับสนุนให้องค์กรสมาชิกของสหพันธ์ฯ

โดยมี สธวท กรุงเทพ เป็นสมาคม นำร่องต้นแบบในการดำเนินโครงการเพื่อให้องค์กรสมาชิกนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการภายในจังหวัดของตนเองและขยายผลเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนนำไปดำเนินการจัดการแยกขยะภายในหน่วยงานของตนเอง และขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจังให้เกิดเป็นรูปธรรม และขอให้สื่อมวลชน ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนนำไปดำเนินการ ให้บรรลุผลต่อไป

“ทั้งนี้โครงการจัดการขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย” เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (คืนขยะ…ให้คุ้มประโยชน์) หรือ “WEEE” (Waste of Electronic and Electrical Equipments) ที่ สสธวท เคยทำมาในอดีต

ด้วยความตระหนักถึงภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากมลพิษขยะอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และสุขภาพของคนทั่วโลก จึงได้มีการริเริ่มดำเนินโครงการแยกขยะอีเลกทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องภัยของสารพิษและรณรงค์การคัดแยกขยะพิษที่มีอันตรายต่อสุขภาวะของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยมี สธวท กรุงเทพ เป็นสมาคมนำร่องต้นแบบในการดำเนินโครงการ” คุณหญิงณัฐิกา กล่าว

ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ นายกสธวท กรุงเทพ และประธาน (ร่วม) โครงการ กล่าวว่า ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายจากขยะติดเชื้อที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดในกรุงเทพฯ

ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ สธวท กรุงเทพ เป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสมาคมนำร่องต้นแบบของโครงการจัดการขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย” ร่วมกับสมาคมสมาชิกของสหพันธ์ฯ อีก 21 จังหวัด ในการเร่งผลักดันและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกัน ทิ้งขยะให้ถูก

โดยแยกทิ้งขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ ชุดตรวจ ATK. ที่ใช้แล้ว เป็นต้น แล้วจัดการผูกโบแดง เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นขยะติดเชื้อ เพื่อสื่อสารให้ผู้จัดการเก็บและทำลายขยะได้รู้ ได้เข้าใจ และนำไปดำเนินการจัดเก็บขยะและกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี”

ดร.นันทริกา ชันซื่อ อุปนายก สธวท กรุงเทพ และ ประธานโครงการฯ (ร่วม) กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อมุ่งเน้นการรณรงค์ให้เกิดการรับรู้ถึงผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากขยะติดเชื้อและเพื่อให้เกิดการแยกหรือกำจัดขยะอย่างถูกวิธีแล้ว จึงได้ดำเนินโครงการ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”

ภายใต้โมเดลเชิงสัญลักษณ์ “โบสีแดงผูกถุงขยะติดเชื้อ” ด้วยคาดหวังว่า จะช่วยให้ระบบการบริหารจัดการขยะภายในองค์กรรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ โดยผ่านการจัดทำสื่ออิเลคทรอนิค ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากขยะติดเชื้อ, จัดทำสื่ออิเลคทรอนิคส์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แนะนำวิธีการกำจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี

รวมถึงจัดทำสื่ออิเลคทรอนิคส์หลักสูตรการอบรมการจัดการ พื้นที่ส่วนกลางในการกำจัดขยะติดเชื้อสำหรับผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป อาทิ โรงเรียน หมู่บ้าน อาคารชุด วัด บริษัท หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้หากทุกคนช่วยกันรณรงค์ให้โครงการนี้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติได้จริง จะสามารถจัดระเบียบสังคม หยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ที่อาจเกิดจากขยะมีพิษ ทำให้ผู้เกี่ยวข้อง

เช่น ผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะสามารถแยกขยะได้โดยง่าย และผู้มีหน้าที่กำจัดขยะสามารถจัดการขยะมีพิษ หรือขยะติดเชื้อได้อย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ จึงขอเชิญชวนให้ช่วยกันรณรงค์โครงการนี้ “ทิ้งถูกผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สสธวท นำสมาคมสมาชิกทั่วประเทศรณรงค์จัดการขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง