“ผบ.กร.” ติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญกองเรือยุทธการ

27 ต.ค. 2564 - 18:08 น.

“ผบ.กร.” ติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ รับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ของหน่วยขึ้นตรง ให้ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย เห็นผลภายใน 100 วัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ รวมทั้งรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ ของหน่วยขึ้นตรง ณ ห้องประชุม บก.กร.2 โดยให้หน่วยต่างๆ บรรยายสรุปสรุป 2 วัน คือ วันที่ 27 ต.ค.64

ประกอบด้วย กองเรือตรวจอ่าว , กองเรือยามฝั่ง , กองเรือดำน้ำ และกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ และ วันที่ 3 พ.ย.64 ประกอบด้วย กองเรือฟริเกตที่ 1 , กองเรือฟริเกตที่ 2 , กองเรือบรรทุกเฮลิคอปตอร์ และกองการบินทหารเรือ เพื่อเป็นการติดตาม

รวมทั้งช่วยเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ต้องการการตัดสินใจอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะส่งผลให้แผนงานของกองเรือยุทธการที่ตั้งไว้ ให้เห็นผลภายใน 100 วัน นับจากวันแถลงนโยบายผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ โดยมีหัวข้อ

1. ดำเนินการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ ควบคู่ไปกับการเตรียมการฝึกเพื่อรองรับแนวทาง การใช้กำลังของกองทัพเรือ หรือการฝึกอื่นๆ ที่จะเกี่ยวข้อง เช่น การช่วยเหลือและกู้ภัยเรือดำน้ำ Harbor Control/ Harbor Defence

2. ดำเนินการและเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง จนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

3. จัดสวัสดิการให้กับกำลังพลของกองเรือยุทธการ ในการดำเนินการซ่อม/ปรับปรุงบ้านพักของกองเรือยุทธการให้ได้ในเบื้องต้น 50 หลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามลำดับความจำเป็น และดำเนินการต่อเนื่องให้ครอบคลุมบ้านพักของกองเรือยุทธการที่ต้องซ่อม/ปรับปรุงทั้งหมดต่อไป รวมทั้งการจัดรถรับ-ส่งกำลังพล

4. ตรวจสอบ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการซ่อมบำรุงเรือและอากาศยาน รวมทั้งยุทโธปกรณ์อื่นๆ พร้อมจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน โดยรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 65 แล้ว ได้รับการเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุง และรายการที่ไม่ได้รับงบประมาณ แต่มีความสำคัญ และส่งผลกระทบต่อความพร้อมของกำลังรบ ได้รับการเสนอขอรับงบประมาณนอกแผนเพิ่มเติม

5. จัดทำความต้องการโครงการเสริมสร้างกำลังรบ ให้สอดคล้องกับความต้องการตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือ ด้านการเสริมสร้างกำลังรบ รวมทั้งสถานภาพและความต้องการความพร้อมของเรือและอากาศยานของกองเรือยุทธการ

ทั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้กรอบงบประมาณ ซึ่งกองเรือยุทธการได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่แถลงนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยให้กองยุทธการ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก นำไปกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดให้เห็นภาพของความสำเร็จที่ชัดเจน ขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การปฏิบัติ โดยจะต้องมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับ

รวมทั้งการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนกองเรือยุทธการให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นไปตามเจตนารมณ์ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ที่ว่า “เพื่อชาติ และ ราชนาวี พร้อมปฏิบัติทุกภารกิจ อย่างมืออาชีพ”


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ “ผบ.กร.” ติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญกองเรือยุทธการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง