วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายชาติชาย ภุมรินทร์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยมีพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีนายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมงาน นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแสดงความยินดีวันครบรอบ 24 ปี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ โถงชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดงานรับรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) เพื่อยกระดับความโปร่งใส และยกย่องหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ที่ผ่านมา PEA ให้ความสำคัญและเข้าร่วมโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 9 สำหรับในการประกาศผลครั้งที่ 11 นี้ PEA ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ซึ่งนับเป็นอีกขั้นของความสำเร็จที่สร้างความภูมิใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม”

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน