เสริมศักดิ์’ โชว์ผลงานเด่น วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจชาติ ดันซอฟต์ พาวเวอร์ ด้วยเสน่ห์ วิถีไทย

กระทรวงวัฒนธรรม สานต่อความร่วมมือตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ โชว์ผลงานเด่น ชูการท่องเที่ยวเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลกโบราณสถานยามราตรี ผลักดันสงกรานต์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปรับปรุงกฎหมายภาพยนตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดบกตลาดน้ำ พัฒนาผลิตภัณฑ์ CPOT และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน พร้อมสืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทย

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผยถึงโครงการและกิจกรรมที่เป็นผลงานสำคัญในช่วง 90 วันของการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยการนำวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจของชาติ พร้อมกับส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุน Thailand Creative Content Agency รวมทั้งการขับเคลื่อนซอฟต์ พาวเวอร์ สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลกตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้

การสร้างความสามัคคีและปรองดองในสังคมไทยเช่น กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามพระบรมราโชบายทั่วประเทศ, การดำเนินงานตามแนวทางประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีการบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหออัครศิลปิน เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคมการส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้เป็นกลไกสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต เช่น การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (.. 2566 – 2570) กิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชนอุดรธานีเมืองต้นแบบอัตลักษณ์ร่วมพหุวัฒนธรรม

การส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่น โครงการ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ผลักดันเมืองโบราณศรีเทพให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก โครงการเมืองสร้างสรรค์วัฒนธรรมอาหาร สารคดีเปิดโลกศิลปะร่วมสมัย ผ่านมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ และการจัดงาน Thailand Biennale เชียงราย

การสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและทุกภาคส่วน เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้างานเทศกาลระดับโลกเช่น โครงการ K-EPO Thailand 2023 ‘การเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐจากกำกับดูแลมาเป็นผู้สนับสนุนประชาชนสร้างโอกาสส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยการปรับปรุงกฎหมาย เช่น ... ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ .. 2551 ... ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม .. 2559 อนุบัญญัติ ... วัฒนธรรมแห่งชาติ .. 2553 ‘การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการทำงานด้านวัฒนธรรมอาทิ ยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ วธ. จัดพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรและพระราชทานโล่รางวัลประจำปี 2566 อุดหนุนโครงการผ่านกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย รับรององค์กรคุณธรรม และจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

การนำซอฟต์ พาวเวอร์ ของประเทศมาพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างทักษะขั้นสูง เพื่อสร้างมูลค่า และรายได้ อาทิ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand-CPOT) เข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ ส่งเสริมการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมทางการตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน ร้านไทยเด็ด หรือมุมสินค้าไทยเด็ด ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น จัดงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7 ยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ฝึกอบรมสร้างงานศิลปกรรมแก่ชุมชนเมืองโบราณศรีเทพ ขึ้นทะเบียนเป็นรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติ จัดงานฉลองสงกรานต์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และงานลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture’

การเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ 2D animation workshop with xilam 2023 พัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตการสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ อารยสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 บูรณาการร่วมกับงาน Thailand Friendly Design Expo 2023 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7

การนำวัฒนธรรมเป็นกลไกหนึ่งในการเชื่อมและสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศอาทิ ประชุมผู้บริหาร สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 24 ประชุมในระดับนานาชาติด้านวัฒนธรรมและการแสดงวัฒนธรรมในต่างประเทศ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งในเรื่องของการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมซอฟต์ พาวเวอร์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผลงานของกระทรวงวัฒนธรรมในช่วง 90 วัน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในเวทีโลกรมว.วธ. กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน