Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ก.พ. 2563

ปีติ สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ งานวันสตรีไทย ทรงมีพระดำรัสสืบสานพระราชปณิธาน 'พระพันปีหลวง'

1 ส.ค. 2562 - 18:51 น.

ปีติ สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ งานวันสตรีไทย
ทรงมีพระดำรัสสืบสานพระราชปณิธาน 'พระพันปีหลวง'

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. เวลา 16.25 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยสีฟ้า

มีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเครือข่ายองค์กรสตรีทั่วประเทศ เฝ้าฯรับเสด็จ การจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค. 2562

พร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี

จากนั้นนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือวันสตรีไทย ประจำปี 2562 นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. และผู้แทนคณะกรรมการจัดงานฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก จำนวน 15 ราย

ต่อมาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของวันสตรีไทย นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานคณะกรรมการตัดสินและสรรหาสตรีไทยดีเด่น กราบบังคมทูลเบิกคณะบุคคลต่างๆ ดังนี้ ผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 100 ราย สตรีไทยดีเด่น เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 150 ราย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลเบิกเยาวสตรีไทยดีเด่นเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 25 ราย พระราชทานเข็มที่ระลึก และเกียรติบัตร ตามลำดับ

หลังจากนั้น ขบวนอัญเชิญเทียน "วันสตรีไทย ประจำปี 2562" เคลื่อนเข้าสู่ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม นางวันดีทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงรับเทียนชนวน และทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนชัย เปิดงาน "วันสตรีไทย ประจำปี 2562" นางวันดีกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณของสตรีไทยในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดำรัส ความว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกมีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานวันสตรีไทย ประจำวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 ขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้"

"ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี"

"ขอให้ทุกท่าน ณ ที่นี้ โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน เหมือนดังที่ท่านได้ตั้งแนวความคิดของการจัดงานในปีนี้ คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้นทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งและแอบกล่าวตามในใจอยู่ในที ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัวและจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป"

"ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จงปกป้อง คุ้มครอง ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ โดยทั่วกัน”จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จไปยังบริเวณจัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ประกอบด้วย 1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3.นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย 1.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 2.ร้านจิตอาสา 904 และร้านโกลเด้น เพลซ 3.มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 4.มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5.นิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากนั้นเสด็จไปยังห้องฉายพระฉายาลักษณ์ ห้องจูปีเตอร์ 2 ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ คณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการดำเนินงานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทั้งนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. วันเดียวกัน ที่ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นางวันดีพร้อมด้วยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. ร่วมกันเปิดงาน “วันสตรีไทย 2562” พร้อมมอบเข็มสตรีไทยดีเด่นแก่สตรีไทยดีเด่น ประเภทจังหวัด 54 ราย ประเภทองค์กรสมาชิก 86 ราย และประเภทสรรหา 10 ราย พร้อมมอบทุนการศึกษาให้เยาวสตรีไทยดีเด่น

นางวันดี กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น ปี 2562 และขอให้น้อมนำพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานไว้ 4 ประการ ประกอบด้วยพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ปีติ สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ งานวันสตรีไทย ทรงมีพระดำรัสสืบสานพระราชปณิธาน 'พระพันปีหลวง'
ข่าวที่เกี่ยวข้อง