โปรดเกล้าฯ จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลในพระองค์ ฉบับใหม่

27 ม.ค. 2565 - 07:02 น.

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ ฉบับใหม่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 27 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 วรรคสอง มาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 7 สำนักพระราชวังมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานผู้บังคับบัญชาสำนักพระราชวัง
(2) กรมบังคับการสำนักพระราชวัง
(3) กรมมหาดเล็ก 904
(4) กรมกิจการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(5) กรมสนับสนุน
(6) กรมราชเลขานุการในพระองค์
(7) กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์
(8) กรมกิจการพิเศษ
(9) ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดโดยประกาศสำนักพระราชวัง”

มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 9 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานผู้บังคับบัญชา
(2) สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์
(3) สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์
(4) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
(5) กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์
(6) ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดโดยประกาศหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์”

มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ ฉบับใหม่

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ ฉบับใหม่

ทั้งนี้ ในช่วงท้ายมีการระบุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อให้การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมส่วนราชการของสำนักพระราชวัง และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560

ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการในพระองค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสำนักพระราชวัง และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ โปรดเกล้าฯ จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลในพระองค์ ฉบับใหม่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง