ครบทุกรส สดทุกเรื่อง



สิ้น "พระมหาผ่อง" สังฆราชลาว
Font Size  

วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 21:22 น.

 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. พระชัยเดช เอกัคคจิตโต พระเลขานุการพระอาจารย์ใหญ่ พระมหาผ่อง ปิยธีโร (สะมะเลิก) ประธานศูนย์กลางการพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว (พระสังฆราชลาวรูปที่ 4) เจ้าอาวาสวัดองค์ตื้อ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 17.11 น.วันเดียวกัน พระอาจารย์ใหญ่พระมหาผ่อง ละสังขารลงอย่างสงบ หลังอาพาธและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล สิริอายุ 100 ปี 6 เดือน พรรษา 81


  พระมหาผ่อง เป็นคนไทยโดยกำเนิด เกิดที่บ้านกุงน้อย ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.2459 ติดตามบิดามารดาไปอยู่บ้านโพนทอง เมืองโพนทอง แชวงจำปาสัก สปป.ลาว ตั้งแต่เด็ก และได้รับการเป็นลูกบุญธรรมของเจ้าฟ้าเพชรราช (วีรบุรุษชาวลาวที่ปลดแอกจากการปกครองฝรั่งเศส) และเป็นบุตรบุญธรรมของโฮจิมินห์ ประธานพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอีกด้วย


 พระอาจารย์ใหญ่ พระมหาผ่อง อุปสมบท อายุครบ 20 ปี ที่วัดโพธิ์สระปทุม ซึ่งเป็นบ้านเกิด จากนั้นเดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรม ที่วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ จนได้เปรียญธรรม 6 ประโยค จากนั้น ได้นำความรู้มาสอนมัธยมสงฆ์หลายแห่งในประเทศลาว


 พระมหาผ่องเดินทางมาประเทศไทยเป็นนิจ เพื่อกิจการคณะสงฆ์สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์ลาว มีความสัมพันธ์ทางด้านการปกครองการ ศึกษาการเผยแผ่ด้วยดีเสมอมา ส่งพระภิกษุสามเณรเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ทั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก จบการศึกษาแล้วกลับไปพัฒนาบุคลากรชาวลาวต่อไป


 พระมหาผ่อง ปฏิบัติศาสนกิจสุดท้าย เป็นองค์แสดงสัมโมทนียกถาเปิดงานเสวนา พุทธพลิกสุวรรณภูมิ : สามัคคีธรรม แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองŽ จัดโดยสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย และมูลนิธิวีระภุชงค์ ที่จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 9-13 ก.ย.2558 มีคณะสงฆ์อาเซียน 5 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา และลาว เข้าร่วม ทั้งนี้ พระมหาผ่อง สะมะเลิก พระสังฆมหานายกประเทศลาว ยังเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ ด้วย