ครบทุกรส สดทุกเรื่องผบ.ตร.เซ็นตั้ง “เดชณรงค์” เป็นโฆษกตร.คนใหม่
Font Size  

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:21 น.

 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ลงนามในคำสั่งที่ 595/2558 ลงวันที่ 26 ต.ค. เรื่อง แต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวแห่งาติ และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 670/2558 ลงวันที่ 14 ต.ค. เรื่องแต่งตั้งโฆษกสำนักวานตำรวจแห่งชาติ และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจการปฎิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนการปฎิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557 จึงแต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้


 1.พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา เป็นโฆษกตร. 2.พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เป็นรองโฆษกตร. 3.พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เป็นรองโฆษกตร. 4.พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย เป็นรองโฆษกตร. 5.พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ เป็นรองโฆษกตร. 6.พ.ต.ท.ปองพล เอี่ยมวิจารณ์ เป็นรองโฆษกตร.

 

 โดยมีอำนาจหน้าที่ 1.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

 
 2.ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และคำสั่งเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง


 3.การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สามารถเชิญผู้แทนหน่วย หรือข้าราชการตำรวจจากทุกหน่วยงานมาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริงตามเอกสารหลักฐาน หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม


 4.การขอใช้กำลังพล งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่สัมฤทธิ์ผล ให้พิจารณาเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตามเหตุผลความจำเป็น


 5.ข้าราชการตำรวจทุกหน่วยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ และถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะรับผิดชอบร่วมกัน ในอันที่จะให้การดำเนินการสัมฤทธิ์ผล ตามความมุ่งหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


 ทั้งนี้ ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งโฆษกตร. และรองโฆษกตร. ที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป