ครบทุกรส สดทุกเรื่องเสนอโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ประปาแม้นศรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
Font Size  

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13:42 น.

 นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ในพื้นที่สำนักงานการประปาสาขาแม้นศรี (เดิม) เป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2559 เพื่อหารือแนวทางการจ้างเหมาออกแบบและรายละเอียด รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ในการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ฯ โดยมี น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมด้วยผู้แทนจากสำนักการโยธา สำนักผังเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม  สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมประชุม

 

 ซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมได้มีการหารือถึงรายละเอียดและข้อจำกัดการจ้างออกแบบและการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์  อย่างไรก็ตามจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจ้างออกแบบสำรวจและปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ อีกทั้งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ อาทิ กรมศิลปากร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา เป็นคณะกรรมการคัดเลือกแบบเบื้องต้นด้วย

 

 รองปลัดกทม. กล่าวว่า โครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ในพื้นที่สำนักงานการประปาสาขาแม้นศรี (เดิม) เป็นนโยบายสำคัญของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลและความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต รวมถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของอาคารประปาฯ แม้นศรี ที่มีมายาวนาน ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ในพื้นที่สำนักงานการประปาสาขาแม้นศรี (เดิม) เป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เนื่องด้วยพระองค์ท่านทรงสนพระทัยและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ จะนำมติที่ประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเสนอต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป