ครบทุกรส สดทุกเรื่องสภา กห.อนุมัติ แผนแม่บทไซเบอร์ ป้องกันภัยคุกคาม
Font Size  

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17:24 น.


  เมื่อวันที่ 23 ส.ค. พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองบัญชาการกองทัพบก แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้เห็นชอบ ร่างแผนแม่บทไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560 – 2564

 โดยสรุปสาระสำคัญ คือทร่างแผนแม่บทฯ นี้ จะครอบคลุมแผนงานหลัก 6 แผนงาน ได้แก่  1. แผนการจัดองค์กรด้านไซเบอร์ โดย กห. , บก.ทท. และเหล่าทัพ ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานไซเบอร์/ ศูนย์ไซเบอร์ ขึ้นมารองรับภารกิจด้านไซเบอร์โดยตรง


 2. แผนการป้องกันระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดย กห. , บก.ทท. และเหล่าทัพ เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ( Cyber Security Operation Center ; CSOC ) ของตนขึ้นมาเพื่อรองรับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่จะมาโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งระบบฐานข้อมูล


รวมทั้งการจัดตั้ง ทีมจัดการปัญหาฉุกเฉินด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ( Cyber Security Incident Response Team / Computer Security Incident Response Team ; CSIRT) เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา


3. แผนการพัฒนาความพร้อมการปฏิบัติการไซเบอร์เชิงรุกและการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ เป็นการพัฒนาบุคลากรของกองทัพให้มีขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการไซเบอร์ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อการป้องกัน สะกัดกั้น ยับยั้งการโจมตี และการตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความมั่นคงด้านการทหาร โดยการพัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังพล เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการจัดให้มีการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการไซเบอร์ ( Cyber 
Contest ) ทั้งนี้มิได้มุ่งหมายเพื่อสร้างนักรบไซเบอร์ ( Cyber Warrior ) หรือใช้ จนท. ดังกล่าวไปโจมตีหรือแฮ็กข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการละเมิด กม. ทุกอย่างกระทำภายใต้กรอบ กม.


4. แผนการดำรงและพัฒนาศักยภาพด้านไซเบอร์ เพื่อดำรงความต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโลยีด้านไซเบอร์ ( R&D ) เพื่อวิจัยพัฒนาและติดตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะภัยคุกคามด้านไซเบอร์นับวันจะทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบและความเสียหายในวงกว้างอย่างรวดเร็ว


5. แผนการสนับสนุนศักยภาพทางไซเบอร์ระดับชาติ เนื่องจากกองทัพเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของชาติ จึงต้องมีความพร้อมในการสนับสนุนและเป็นเครื่องมือให้กับรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านไซเบอร์ของชาติ ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามในระดับชาติด้านไซเบอร์โดเมน ( Cyber Domain 

6. แผนงานความร่วมมือและผนึกกำลังด้านไซเบอร์ เป็นการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการผนึกกำลังด้านไซเบอร์ ซึ่งเป็นกำลังอำนาจที่ไม่มีตัวตน และนำไปสู่การระดมสรรพกำลังของประเทศด้านไซเบอร์ที่มีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่


โดยจะดำเนินการ จัดตั้ง ศูนย์ไซเบอร์ในระดับกระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย กรมเทคโนโลยี่สารสนเทศและอวกาศ กห.(ทสอ.กห.)ภายในปีงบประมาณ 2560 โดยจะเชื่อมโยงกับ การตั้ง ศูนย์Cyber ของ บก.ทัพไทย และ3เหล่าทัพ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ในการประสานนโยบายไซเบอร์กับระดับชาติ รวมทั้งรับผิดชอบด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ในระดับยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมในภาพรวม