ครบทุกรส สดทุกเรื่องพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค14-วัดนิมมานรดี
Font Size  

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 00:59 น.

มงคลข่าวสด

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559ในการนี้ พระเทพสุธี วัดนิมมานรดี เขตบางแค กรุงเทพฯ เป็นพระเถระที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมโพธิมงคลปัจจุบัน พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) สิริอายุ 67 ปี พรรษา 45 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี แขวงบางหว้า เขตบางแค กรุงเทพฯ และเจ้าคณะภาค 14 มีนามเดิมว่า สมควร อุบลไทรงาม เกิดเมื่อวันที่ 1 ก.ย.2492 อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 11 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐมอายุครบ 22 ปี เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2514 ณ วัดสโมสร ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี มีพระครูปัญญานนทคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระหวัง เขมิโน วัดเกษตราราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระบก อุสสาโห วัดสโมสร จ.นนทบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังอุปสมบทมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้และศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ในสำนักคณะจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2528 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ณ สำนักวัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย หลังจากนั้น ได้รับมอบหมายให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี สำนักเรียนวัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2530 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พ.ศ.2531 เป็นรองเจ้าอาวาส พ.ศ.2545 เป็นเจ้าอาวาสพ.ศ.2546 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2549 เป็นรอง เจ้าคณะภาค 2 พ.ศ.2556 เป็นเจ้าคณะภาค 14ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2536 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีปริยัติเวที พ.ศ.2549 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชสุตาลังการพ.ศ.2556 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพสุธีล่าสุด วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมโพธิมงคลเป็นพระนักบริหารการศึกษา จึงเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของวงการการศึกษาสงฆ์ไทย เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะภาค 2 ท่านมีตำแหน่งทางด้านการศึกษามากมาย อาทิ เป็นประธานกรรมการศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประโยค ป.ธ.6-9 วัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร จ.สระบุรี เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดนิมมานรดีที่สำคัญท่านได้ให้ความช่วยเหลือในด้านทุนทรัพย์แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพิธีประสาทปริญญาบัตร เป็นประจำเสมอมา ทุกครั้งที่คณะสงฆ์กรุงเทพฯ มีกิจกรรม เช่น งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ท่านจะให้การสนับสนุนด้วยดี เพื่อให้กิจการคณะสงฆ์นั้นสำเร็จลุล่วงนอกจากนี้ ยังบำเพ็ญประโยชน์รอบด้าน ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรในวัดนิมมานรดีได้รับการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพให้มีความรู้ทั้งสายปริยัติและทางโลกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังทำหน้าที่เทศนาสั่งสอนประชาชนในวันธรรมสวนะตามวาระ เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาและนำประชาชนประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถทุกครั้ง มีการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเป็นประจำทุกปีปีการศึกษา 2555 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา เมื่อคราวเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 ท่านได้เปลี่ยนวัดนิมมานรดีให้เป็นศูนย์ที่พักพิงของชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวนกว่า 600 คน ด้วยการให้ที่พักพิงที่อยู่อาศัยในห้วงนั้น ท่านถ่ายทอดข้อธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้คติธรรม แง่คิดแก่ชาวบ้านเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีกำลังใจ ลุกขึ้นสู้ ไม่ท้อแท้ ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นให้ยอมรับความจริง วางแผนชี้แนะเพื่อต่อสู้กับวิถีใหม่หลังน้ำท่วม ช่วยเหลือตัวเองให้ได้ ได้รับยกย่องว่าเป็นพระนักบริหาร นักบริหารการศึกษา และนักปกครอง ในฐานะเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี ก็ได้ทำหน้าที่ในฐานะแห่งนักปกครองที่เอาใจใส่ดูแลความเป็นไปของวัดอย่างดียิ่ง