ครบทุกรส สดทุกเรื่องพระบัญชาปลด‘พระพรหมสุธี’พ้นกก.มหาเถรฯ
Font Size  

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:09 น.
 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ลงนามในคำสั่งให้กรรมการมหาเถรสมาคมออกจากตำแหน่ง โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 แต่งตั้งพระพรหมสุธี เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (4) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มีพระบัญชาให้ พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.6 น.ธ.เอก) วัดสระเกศ ออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2557 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 ผู้รับสนองพระบัญชา นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการนายกรัฐมนตรี

 นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า คำสั่งให้พระพรหมสุธี เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นเรื่องจริง โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้อาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 ในมาตรา 15(4) ความว่า กรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ (1)มรณภาพ (2)พ้นจากความเป็นพระภิกษุ (3)ลาออก และ(4) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออก โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 67 ล้านบาท ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาเถรสมาคม(มส.) และคณะสงฆ์โดยรวม รวมถึงไม่ให้เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของสังคมอีกต่อไป

 “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เห็นว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้มีหนังสือแจ้งรายงานถึงความผิดปกติของการใช้งบประมาณแผ่นดิน ที่ใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) จำนวน 67 ล้านบาทมาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 ฉบับ โดยฉบับสุดท้าย คือ วันที่ 8 มกราคม 2558 ซึ่งสตง.ได้มารายงานทางลับโดยตรงกับผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งผมก็อยู่ด้วยในเหตุการณ์ดังกล่าว และเนื่องจากเป็นเรื่องลับที่สตง.มารายงาน จึงต้องออกมาจากห้องของท่านด้วย ดังนั้น เรื่องการปลดพระพรหมสุธี จึงมีสาเหตุหลักมาจากตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 67 ล้านบาทของสตง.” ผอ.สำนักพุทธฯ กล่าว

 นายพนม กล่าวอีกว่า ขั้นตอนจากนี้ไป จะต้องมีการเสนอพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติ เพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการมส.รูปใหม่ขึ้นมาแทนพระพรหมสุธี เนื่องจากเป็นการปลด ไม่ได้เป็นการพักตำแหน่งแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในส่วนตำแหน่งของเจ้าอาวาสวัดสระเกศพระอารามหลวง และเจ้าคณะภาค 12 นั้น ยังคงอยู่ ซึ่งทั้ง 2 ตำแหน่ง เป็นอำนาจของเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้น ได้แก่ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะใหญ่หนกลางว่า จะพิจารณาอย่างไรต่อไป

 ด้านพระพรหมสุธี กล่าวว่า ตอนนี้ได้รับทราบเรื่องการให้ออกจากกรรมการมหาเถรฯ แล้ว ในฐานะที่เป็นพระสังฆาธิการ ต้องยอมรับในคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 

 “แม้อาตมาจะได้รับทราบคำสั่งแล้วยังคงมีสติอยู่ และคงไม่ดำเนินการอะไรต่อ ยังคงทำหน้าที่ของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ต่อไป เพราะไม่รู้จะไปไหน” พระพรหมสุธี กล่าว

 ขณะที่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตนได้ลงนามสนองพระบัญชาดังกล่าวแล้วในวันนี้ ซึ่งตามดุลพินิจของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช หลังจากที่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) พิจารณารายงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ตรวจสอบงบประมาณจัดงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จำนวน 67 ล้านบาท ขณะที่การแต่งตั้งกรรมการ มส.เป็นอำนาจของพระสังฆราช  

 เมื่อถามว่า แสดงว่ากรณีดังกล่าวมีมูลความจริงใช่หรือไม่ นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า พระบัญชานี้เป็นดุลพินิจของผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช