มอบประกาศนียบัตรบาลี กำลังใจ”เปรียญ 4-5-7-8″

สํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.4, 5, 7, 8 เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ ผู้สอบได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี โดยได้อาราธนาพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้บาลี ชั้นประโยค ป.ธ.4, 5, 7, 8 ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,375 รูป เข้ารับประกาศ นียบัตร ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว 

โดยมีพระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้

สำหรับการเรียนและสอบบาลีสนามหลวง เมื่อพระภิกษุ-สามเณรรูปใดสอบไล่ได้ตั้งแต่ชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค (ป.ธ.3) ขึ้นไป จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งให้เป็น “เปรียญ” และได้รับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรม รวมทั้งมีคำนำหน้าชื่อยกย่องพระภิกษุสามเณรผู้นั้นว่า “พระมหา” ซึ่งนับว่า ตำแหน่งเปรียญธรรม เป็นสมณศักดิ์ทางวิชาการของพระสงฆ์ไทย ที่องค์พระประมุขของชาติ พระราชทานเพื่อเป็นการยกย่องถวายกำลังใจ แก่พระภิกษุหรือสามเณรผู้ศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมมาตั้งแต่โบราณ

พระพรหมโมลีกล่าวให้โอวาท ว่า คณะสงฆ์ขอยินดีต่อพระภิกษุ-สามเณร และเป็นวันแห่งความปีติยินดี ที่ได้รับประกาศนียบัตรบาลี โดย ป.ธ.6 และ ป.ธ.9 อยู่ในพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามของทุกปี โดยสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า พระองค์ไม่ทรงทราบว่า จะมีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้กี่รูป แต่พระองค์ได้ทรงกำหนดวันเวลาไว้แล้ว ด้วยพระราชศรัทธา และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานด้วยพระองค์เอง

จึงขอให้พระภิกษุ-สามเณร ตั้งใจศึกษา และประพฤติศีลาจารวัตรสนองพระราชศรัทธาดังกล่าว ส่วนของ ป.ธ.4, 5, 7, 8 ได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งประกาศ นียบัตรแก่เจ้าสำนักเรียน ปรากฏว่า บางรูปตกหล่น จึงเห็นว่าควรที่จะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรที่พุทธมณฑล เพื่อให้ทุกรูปได้รับประกาศนียบัตรอย่างพร้อมเพรียงกัน และเป็นเกียรติประวัติต่อการศึกษาบาลี 

พระพรหมโมลีกล่าวต่อไปว่า ความตั้งใจกองบาลีสนามหลวง ไม่เพียงแต่ออกข้อสอบส่งเสริมการศึกษา และตั้งใจจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลีเป็นครั้งแรกในปี 2561 ในขณะเดียวกันฝากถึงพระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ ถึงแม้จะมีท้อถอยบ้างให้นึกถึงบุคคลข้างหลังคือ ญาติโยม พระเถระ กองบาลีสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่คอยอุปถัมภ์การศึกษาอย่างเต็มที่

ซึ่งการเป็นพระสงฆ์ต้องมีความรู้ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ในฐานะศาสนทายาท ตามหลักสูตรการศึกษาคณะสงฆ์ ผู้ที่สอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรถือว่าเป็นผู้มีความรู้เป็นที่ยอมรับจากคณะสงฆ์อย่างถูกต้อง หากพระ เณร ไม่รู้คำสอนที่ถูกต้อง พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไร

ที่สำคัญหากพระประพฤติไม่ดี ไม่ชอบ พุทธศาสนิกชนก็จะขาดศรัทธา แต่หากเรียนรู้หลักธรรมมาปฏิบัติ และนำมาถ่ายทอดสู่สังคม จึงจะได้ชื่อว่า เป็นพระภิกษุที่สมบูรณ์ในศาสนทายาทสนองคุณบ้านเมือง ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนศรัทธาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไป

การจัดพิธีครั้งนี้ได้รับเมตตาจากพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก, พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14, พระเทพคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 14, พระเทพปริยัติมุนี รองเจ้าคณะภาค 1, พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, พระราชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ และพระราชสิทธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดคลองเตยใน รับ ภารธุระอำนวยการจัดพิธี เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ภัตตาหารและน้ำปานะ รวมทั้งถวายความสะดวกด้านอื่นๆ ด้วย

สำหรับพระภิกษุ-สามเณร ที่เข้ารับประกาศนียบัตรบาลีในครั้งนี้ แบ่งเป็นระดับชั้น ป.ธ.8 จำนวน 77 รูป ป.ธ.7 จำนวน 205 รูป ป.ธ.5 จำนวน 321 รูป และ ป.ธ.4 จำนวน 772 รูป

บทความก่อนหน้านี้รอบด้านวงการพระ : หายาก!! เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส (วัดบางเหี้ย)
บทความถัดไปชมภาพประทับใจ คู่รักแต่งงานแบบไวกิ้งโบราณ งดงามดั่งภาพจากอดีต