Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ. 2563

พระครูสิทธิชยาภิรัต เจ้าคณะตำบลทุ่งกวาว

24 ก.ย. 2559 - 00:00 น.

อริยะโลกที่6

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์

 

"พระครูสิทธิชยาภิรัต" เป็นพระสงฆ์นักพัฒนา ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีผลงานมากมายทั้งการศึกษา การพัฒนาเสนาสนะ การเผยแผ่ ส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยแก่พระสงฆ์และสามเณร

ปัจจุบันสิริอายุ 36 ปี พรรษา 16 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสวรรคนิเวศ และเจ้าคณะตำบล ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่

อัตโนประวัติ มีนามเดิม ปิริยะกรณ์ สมเดช เกิดเมื่อจันทร์ที่ 29 ก.ย.2523 ที่บ้านเลขที่ 152 หมู่ บ้านวังดิน ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่

ในช่วงวัยเยาว์ หลังจากเรียนจบในระดับประถมศึกษา บรรพชาเมื่อวันที่ 27 มี.ค.2531 ที่พัทธสีมาวัดลูนิเกตุ ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ มีพระครูไพโรจน์วุฒิกร วัดห้วยหม้าย เป็นพระอุปัชฌาย์

กระทั่งอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2543 ที่พัทธสีมาวัดลูนิเกตุ อ.สอง จ.แพร่ มีพระครูวรธรรมสาร วัดทุ่งน้าว ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ เป็นพระอุปัชฌาย์

ภายหลังอุปสมบท มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2546 สามารถเรียนจบนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ จากสำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่ พ.ศ.2542 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสอง จ.แพร่

พ.ศ.2549 สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ พ.ศ.2549 สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2555 สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย

พ.ศ.2556 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 1-2 ประโยค จากสำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่

การศึกษาพิเศษ สามารถอ่านเขียนภาษาพื้นเมือง ชำนาญงานคอมพิวเตอร์

ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2554 เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ.2554 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสวรรคนิเวศ พ.ศ.2554 เป็นเจ้าอาวาสวัดสวรรคนิเวศ

พ.ศ.2554 เป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งกวาว พ.ศ.2555 เป็นกรรมการมูลนิธิคณะสงฆ์อำเภอเมืองแพร่ พ.ศ.2556 เป็นพระวินยาธิการจังหวัดแพร่

งานพิเศษ เป็นวิทยากรอบรมโครงการเสริมสร้าง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของศูนย์พัฒนาจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการเป็นประจำ

ผลงานและและเกียรติบัตร พ.ศ.2558 ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวิทยากรอบรมโครงการเสริมสร้าง ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมประจำศูนย์พัฒนาจังหวัดแพร่ เกียรติบัตรจากคณะสงฆ์ภาค 6 เป็นกรรมการกองงานและเลขานุการระดับภาคเกียรติบัตรจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทคณะสงฆ์อำเภอเมืองแพร่ มหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่

พระครูสิทธิชยาภิรัต ยังให้การสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ จัดหาทุนการศึกษาส่งเสริมเป็นประจำ ตลอดจนนักเรียนในถิ่นกันดาร เป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์วัดสวรรคนิเวศให้สวยงาม มีลานครูบา จัดสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีสวรรค์

ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2558 จัดพิธีทำบุญพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิประทับพระราหู มีขนาดสูงถึง 15 เมตร ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้ผู้นับถือได้สักการบูชา เพื่อเสริมสิริมงคล เงินรายได้จัดเป็นกองทุนให้กับพระภิกษุสามเณรและการกุศลต่างๆ

นอกจากนี้ พระครูสิทธิชยาภิรัต ยังร่วมกับนิสิตมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่ ในโอกาสต่างๆ ออกบริการสังคม เช่น นิสิตคณะสังคมศาสตร์ นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทั้งพระและนิสิตฆราวาส มหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่ ร่วมกับชาวบ้านตำบลสะเอียน บ้านนาฝาย ร่วมกันสร้างที่กั้นน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำการเกษตรในฤดูแล้งและได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

ด้วยผลงานที่ปรากฏต่อสังคมและพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาตามลำดับ จึงได้เลื่อนตำแหน่งและสมณศักดิ์พัดยศ ดังนี้ พ.ศ.2558 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสิทธิชยาภิรัต

จึงเป็นพระเถระที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวเมืองแพร่


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พระครูสิทธิชยาภิรัต เจ้าคณะตำบลทุ่งกวาว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง