บัตรพลังงาน และนํ้ามันกัญชา / ชี้แจงเงินบำเหน็จดำรงชีพ / ร้องเรียนถนนอันตราย : บ.ก.ตอบจดหมาย

บัตรพลังงาน

บัตรพลังงาน และนํ้ามันกัญชา / ชี้แจงเงินบำเหน็จดำรงชีพ / ร้องเรียนถนนอันตราย

คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย

บัตรพลังงาน และนํ้ามันกัญชา

บัตรพลังงาน

เรียน บ..

บัตรพลังงาน ที่อ้างว่ารักษาโรคระบาดอยู่ในขณะนี้ คาดว่าไม่เพียงแต่ในจ.ขอนแก่น น่าจะมีระบาดตามชนบททั่วไป สะท้อนให้เห็นถึงโรคภัยไข้เจ็บของชาวบ้านยังเป็นปัญหาที่หลายคนยังเข้าไม่ถึงการรักษาที่มีคุณภาพ และยังไม่เข้าใจเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น มิจฉาชีพจึงสบโอกาสออกหาเหยื่อที่เป็นชาวบ้านได้ง่าย เช่นเดียวกับสารสกัดน้ำมันกัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งวิจัยให้แน่ชัดว่ายับยั้งโรคภัยไข้เจ็บได้มากน้อยแค่ไหน ทำออกมาให้มีมาตรฐานปลอดภัย เพราะยังมีผู้ป่วยที่รอความหวังและเลือกที่จะรักษา ก่อนที่จะตัดสินไปใช้น้ำมันกัญชาจากใต้ดินที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจก่อให้เกิดโทษได้ ที่ผ่านมาผู้ป่วยบางรายใช้เกินขนาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ถึงกับหลอนมาแล้ว

นับถือ

กัลยา

ตอบ คุณกัลยา

หน่วยราชการของเรามักล่าช้ากว่าปัญหาเสมอ

ชี้แจงเงินบำเหน็จดำรงชีพ

เรื่อง ชี้แจงข่าวสอบถามเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพของผู้รับบำนาญอายุ 70 ปี

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

อ้างถึง หนังสือพิมพ์ข่าวสด (คอลัมน์ บ..ตอบจดหมาย) ฉบับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ตามที่หนังสือพิมพ์ข่าวสด (คอลัมน์ บ..ตอบจดหมาย) ฉบับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพของผู้รับบำนาญอายุ 70 ปี โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์เบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มจากไม่เกิน 400,000 บาท เป็นไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อยากทราบว่าจะเบิกจ่ายเงินที่ได้เพิ่มนี้ให้ผู้มีสิทธิ์ได้เมื่อใด อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ปัจจุบันกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ..2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนั้น ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จึงสามารถใช้สิทธิ์ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากผู้รับบำนาญเคยขอรับบำเหน็จดำรงชีพในช่วงอายุ 60 ปีและ 65 ปีไปแล้ว และยังไม่ครบตามสิทธิ์ของ ผู้นั้น ให้ผู้รับบำนาญมีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มได้ในจำนวน เงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ์ แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ร้องเรียนถนนอันตราย

เรียน บ..ข่าวสด

ถนนสายบางบอน หมู่ที่ 5 บ้านบางบอน ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ บริเวณคอสะพานยุบเป็นโพรงลึกกว้างประมาณ 2 เมตร ด้านล่างเป็นโพรงคล้ายอุโมงค์เข้าไปข้างใน ยาวไปถึงกลางถนนประมาณ 5 เมตร เป็นมานานหลายปี ยังไม่ได้รับการแก้ไข หวั่นว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา เนื่องจากชาวบ้านใช้สัญจรบรรทุกพืชผล สินค้าการเกษตร เช่น บรรทุกปาล์ม ยางพารา จากสวนไปขาย รวมไปถึงรับส่งบุตรหลานไปโรงเรียน ผู้ใช้ถนนต้องระมัดระวังถ้าเป็นชาวบ้านในพื้นที่ พอรู้ว่าถนนข้างหน้ามีหลุมก็จะขับอย่างระมัดระวัง หยุดรถแล้วขับเลี่ยงได้ แต่คนต่างถิ่นที่ไม่รู้เส้นทางมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลด้วย

ด้วยความเคารพ

ลำพูน

ตอบ คุณลำพูน

ฟังแล้วน่ากลัวมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไข

บทความก่อนหน้านี้กัญชาบรรเทาโรคผิวหนัง ต้องรองานวิจัยชี้ชัดก่อน : รายงานพิเศษ
บทความถัดไปอีสป ตอนแรก : รู้ไปโม้ดโดยน้าชาติ ประชาชื่น