Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 27 พ.ค. 2563

มหาเถรสมาคม

25 ต.ค. 2562 - 00:25 น.

มหาเถรสมาคม

คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม

เภรี กุลาธรรม

มหาเถรสมาคม - มหาเถรสมาคมชุดใหม่ ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 กำหนดประชุมนัดแรกในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ที่สำนักงานมหาเถรสมาคม พุทธมณฑล จ.นครปฐม

รายนามกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่ จำนวน 20 รูป ประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะรวมทั้งสิ้น 6 รูป แบ่งเป็นฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตฝ่ายละ 3 รูป ดังรายชื่อต่อไปนี้

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) วัดยานนาวา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม

นอกจากนี้ ยังมีพระราชาคณะเจ้าคณะรองอีกนิกายละ 7 รูป ประกอบด้วย

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) วัดปากน้ำ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) วัดประยุรวงศาวาส พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสสโร) วัดเครือวัลย์ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา

พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตตคุตโต) วัดสุทัศนเทพวราราม พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภัททโก) วัดราชประดิษฐสถิต มหาสีมาราม พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินทปัญโญ) วัดบพิตรพิมุข พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ) วัดราชผาติการาม พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัญญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร และพระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ล่าสุด กำหนดให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานคณะกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง

ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อัมพรมหาเถร) สถิต ณ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม

มหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์หรือกฎหมายอื่น

นอกจากนี้ มหาเถรสมาคมมีอำนาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบออกคำสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับ

เป็นที่น่ายินดีที่มหาเถรสมาคมชุดแรกใน รัชกาลปัจจุบัน ประกอบด้วยพระเถระและมหาเถระที่มีความรู้ลึกซึ้งในพระธรรมวินัย มีญาณทัศนะที่กว้างไกลและทันสมัยกับโลกปัจจุบัน

น่าจะนำพาพระศาสนาเป็นธงนำทางวิญญาณของชาวพุทธในโลกไร้พรมแดน ให้เป็นไปตามหลักสัทธรรมที่พระศาสดาทรงประกาศไว้อย่างแท้จริง

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ มหาเถรสมาคม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง