พระธรรมบัณฑิต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

อริยะโลกที่ 6

พระธรรมบัณฑิต วัดพระราม กาญจนาภิเษก

คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

อริยะโลกที่ 6 – พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกรูป ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธา

ปัจจุบัน สิริอายุ 82 ปี พรรษา 62 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และกรรมการมหาเถรสมาคม

มีนามเดิมว่า อภิพล บุญส่ง เกิดเมื่อวันที่ 13 มี..2480 ที่ .ทุ่งขวาง .กำแพงแสน .นครปฐม บิดามารดา ชื่อ นายธูป และนางมูล บุญส่ง

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนในหมู่บ้าน จากนั้นเดินทางเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อบวชเรียน เข้าพิธีบรรพชา วันที่ 2 ..2497 ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (...ชื่น นภวงศ์) เป็นพระอุปัชฌาย์

กระทั่งอายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 28 ..2500 ที่พัทธสีมาวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระเทพมงคลรัตนมุนี (แก้ว อัตตคุตโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระเทพญาณกวี (สนธ์ กิจจกาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค อีกทั้ง คอยสนองงาน พระพรหมมุนีอย่างเต็มกำลัง

ตราบกระทั่งมรณภาพ และพระธรรมคุณาภรณ์ (สมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารสืบแทน ก็ยังคงรับสนองงานเจ้าอาวาสวัดบวรฯ อยู่มิได้ขาด

ก่อนได้เลื่อนเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร และเลขานุการ เจ้าคณะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการ ธรรมยุต

ลำดับสมณศักดิ์ ..2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชสุมนต์มุนี ..2543 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพญาณวิศิษฏ์

ล่าสุด ..2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมบัณฑิต

เมื่อปี ..2530 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยวิธีการเติมอากาศที่บึงพระราม 9 ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ต่อมาทรงพระราชดำริให้ปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาชุมชนบริเวณบึงพระราม 9 และมีพระราชประสงค์ให้ดำเนินการจัดตั้งวัดขึ้นในบริเวณชุมชนบึงพระราม 9 เพื่อเป็นทั้งพุทธสถานในการประกอบกิจของพระสงฆ์ในการสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วัดพระราม กาญจนาภิเษกพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่เลขที่ 999 ซอยพระราม 9 กาญจนาภิเษก 19 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี ..2538 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 ..2539 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ

ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงมีพระบัญชาให้พระราชสุมนต์มุนี (สมณศักดิ์พระธรรมบัณฑิต ในขณะนั้น) ไปดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระราม กาญจนาภิเษก

พระธรรมบัณฑิต ได้ปฏิบัติพุทธภารกิจตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสมอมา

อีกทั้งได้สนองงานในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาล อาคารผู้ป่วย สถานีอนามัย โรงเรียน ห้องสมุดในหลายจังหวัด ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมด้านการศึกษา พุทธศาสนา สุขภาพอนามัย ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย

อ่าน –

บทความก่อนหน้านี้แฉสนามบินดอนเมือง แซะแรง ทางเดินหรือบ้านผีสิง ทรุดโทรมหนัก ขาดแค่ผี!
บทความถัดไปพระผงกระดูกผี วัดโพธิ์