สถ.จับมือกรมควบคุมโรค เอ็มโอยูการจัดการสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคติดต่อยุงลาย

สถ.จับมือกรมควบคุมโรค เอ็มโอยูการจัดการสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคติดต่อยุงลาย

สถ. / เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ระยะเวลา 5 ปี

โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3 ประเด็น คือ 1. เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในการจัดการสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ 7 ร. (โรงเรียน โรงเรือน โรงธรรม โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย 2.ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนําโดยยุงลายในหลากหลายช่องทาง ให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และ 3. ให้ทุก อปท. ทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

อธิบดีสถ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการ MOU การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลายนี้ กรมฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่ โดยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่ราชการ และศาสนสถาน ให้ทราบถึงอาการสำคัญและวิธีการป้องกันโรค โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการจัดทำแผนงานในการดำเนินงานป้องกันโรคดังกล่าว

ในตอนท้าย อธิบดี สถ. ในฐานะจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 1/62 ขอเชิญจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และภาคีเครือข่ายใน 7,851 อปท. ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องป้องกันไข้เลือดออกและพิจารณาจัดกิจกรรม Big Cleaning Week ทุกสัปดาห์แรกของเดือนตลอดทั้งปี เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งบริเวณภายในและภายนอกหน่วยงาน เก็บภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง และ ภาชนะเก็บน้ำ ต้องมีฝาปิดให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ รวมทั้ง เน้นย้ำพี่น้องประชาชนว่า หากมีอาการเจ็บป่วย ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีการรักษาให้ถูกต้องด้วย

บทความก่อนหน้านี้TPBL แถลงเปิดลีกอย่างเป็นทางการ – หลายฝ่ายช่วยสนับสนุนเต็มที่
บทความถัดไปตำนานกลับมาแล้ว หมูกระทะเวียดนามเดลิเวอรี่ เจ้าหน้าที่ไล่จับถึงห้องพัก ด้านหลังชวนอ้วก