Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มี.ค. 2564

กอ.รมน.ผ่านฉลุย ประเมินองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

14 ส.ค. 2562 - 16:08 น.

กอ.รมน.ผ่านฉลุย ประเมินองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

ประเมินองค์กรส่งเสริมคุณธรรม – เมื่อวันที่ 14 ส.ค. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวว่า จากผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ( สำนักนายกรัฐมนตรี ) เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ที่ผ่านมา ปรากฎว่า ผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ของหน่วยในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 23 หน่วย

ซึ่งกอ.รมน เป็น 1 ใน 3 หน่วยงานที่สามารถผ่านการประเมินเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ในนามบุคลากรของกอ.รมน. มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา รวมทั้งคุณธรรมด้านอื่นๆ ที่จะนำพาองค์กรให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน

ทั้งยังปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยมีปฏิญญา ดังนี้ 1.พวกเราจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2. พวกเราจะรักกัน สามัคคีกัน ช่วยเหลือกันในการทำงาน และ อยู่เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

3. พวกเราจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรอย่างเคร่งครัด 4. พวกเราจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 5. พวกเราจะประหยัด ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ 6. พวกเราจะทำงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กอ.รมน. จะสร้างบุคลากรที่ดี มีความประพฤติปฏิบัติที่สะท้อน การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย เพื่อสร้างสังคมที่ดีต่อไป

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กอ.รมน.ผ่านฉลุย ประเมินองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง