ชาวเชียงใหม่ ต้านโรงแรม ในเครือบ.เอกชนชื่อดัง โผล่กลางเมืองถนนท่าแพ หวั่นกระทบภูมิทัศน์เมืองเก่า-แผนเสนอมรดกโลก จี้ สผ.ทบทวนอีไอเอ

วันที่ 12 มิ.ย. น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ แกนนำคณะก้าวหน้า เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ ประชาชนในย่านเมืองเก่าเชียงใหม่ และนักวิชาการ ได้รับทราบข้อมูลว่า กำลังจะมีโครงการก่อสร้างโรงแรมในลักษณะเป็นอาคารสูงของบริษัทเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ขึ้นที่บริเวณถนนท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความสูงประมาณ 13 ชั้น หรือไม่เกิน 40 เมตร ซึ่งพื้นที่โดยรอบบริเวณดังกล่าวจะมีตึกสูงไม่เกิน 4 ชั้น และชาวเชียงใหม่ก็ไม่อยากให้มีการก่อสร้างของโรงแรมแห่งนี้เกิดขึ้น

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

น.ส.เยาวลักษณ์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากเห็นว่าถนนท่าแพ ถือเป็นถนนเส้นสำคัญระดับสูงของเมืองเชียงใหม่ที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ การวางผังเมือง และวัฒนธรรมประเพณี ถนนท่าแพทำหน้าที่เชื่อมโยงพื้นที่หน้าเมืองบริเวณริมแม่น้ำปิงเข้าสู่เมืองเก่าเชียงใหม่ที่มีดอยสุเทพเป็นฉากหลัง, เป็นเส้นทางหลักในการประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อของคนเชียงใหม่ อาทิ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ที่แห่พระพุทธรูปสำคัญผ่านถนนท่าแพเข้าสู่เมืองเก่า,

ชาวเชียงใหม่ ต้านโรงแรม ในเครือบ.เอกชนชื่อดัง โผล่กลางเมืองถนนท่าแพ

ชาวเชียงใหม่ ต้านโรงแรม ในเครือบ.เอกชนชื่อดัง โผล่กลางเมืองถนนท่าแพ

น.ส.เยาวลักษณ์ กล่าวอีกว่า สองข้างทางประกอบด้วยวัด เรือนร้านค้า และบ้านเก่าที่มีคุณค่าโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมล้านนา และบอกเล่าถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ โดยที่ระดับความสูงเฉลี่ยของอาคารในย่านท่าแพเดิมอยู่ที่ประมาณ 16 เมตร จึงไม่บดบังทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเชียงใหม่

น.ส.เยาวลักษณ์ กล่าวด้วยว่า เมืองเชียงใหม่ ได้รับการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ จากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2553 เพื่อให้เมืองเก่าเชียงใหม่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติต่อไป อีกทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักวิชาการ กำลังร่วมกันขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ สู่เมืองมรดกโลก ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 5

น.ส.เยาวลักษณ์ กล่าวว่า เพื่อใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากลในการปกปักรักษามรดกทางวัฒนธรรม แม้ว่าที่ตั้งของโครงการโรงแรมดังกล่าว จะไม่มีความขัดแย้งใด ๆ ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2555 กฎกระทรวงฉบับอื่น ๆ ที่ประกาศใช้บังคับ และเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ฯ พ.ศ. 2557

บริเวณที่มีการก่อสร้าง

บริเวณที่มีการก่อสร้าง

“แต่ด้วยที่ตั้งของโครงการอยู่ในตำแหน่งบนแนวแกนถนนหลักด้านหน้าเมืองและประชิดติดเมืองเก่าเชียงใหม่ที่กำลังจะเสนอเป็นพื้นที่มรดก (Property Zone) และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ตามขอบเขตพื้นที่ในเอกสารข้อเสนอแหล่งมรดกเชียงใหม่ เมืองหลวงของล้านนา พื้นที่เมืองเก่าและพื้นที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่กำลังดำเนินการจัดทำร่างแผนการจัดการ (Management Plan) โดยได้มีการเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทที่ปรึกษาในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ในประเด็นของการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรับลดความสูงอาคาร รูปแบบอาคาร และอื่น ๆ รวมทั้งมีการเตรียมการร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติให้มีคุณภาพดีขึ้น” น.ส.เยาวลักษณ์ ระบุ

น.ส.เยาวลักษณ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการ เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือ อีไอเอ ของโครงการ ก็ยังไม่มีกระบวนการที่ดีพอในประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการทำประชาพิจารณ์ ทำให้ผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่และคนในเมืองเชียงใหม่ ไม่ได้รับทราบข้อมูลโครงการแต่แรก และไม่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ ประชาชนในย่านเมืองเก่าเชียงใหม่แต่อย่างใด

“เรามีข้อกังวลว่า หากโรงแรมแห่งนี้ได้รับการอนุญาตก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ผังเมือง คติความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีของคนท้องถิ่น และทัศนียภาพของเมืองอย่างรุนแรง การสร้างอาคารขนาดใหญ่สูง 13 ชั้น ที่มีรูปแบบทันสมัยบนถนนเส้นสำคัญโดยไม่คำนึงถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองและบริบทโดยรอบ ถือว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาขอขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก จึงยากที่ภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่จะยอมรับได้” น.ส.เยาวลักษณ์ กล่าว

บริเวณถนนท่าแพ เชียงใหม่

บริเวณถนนท่าแพ เชียงใหม่

แกนนำคณะก้าวหน้า กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ทราบว่าในวันที่ 17 มิ.ย.นี้ ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะพิจารณาอีไอเอเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งหากผ่านเกรงว่าโรงแรมดังกล่าวอาจได้รับการอนุมัติ โดยภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ ได้ยื่นหนังสือให้ทาง สผ. ทบทวนผลการพิจารณารายงานอีไอเอโครงการดังกล่าวแล้ว ลงวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา

น.ส.เยาวลักษณ์ กล่าวอีกว่า ซึ่งอยากให้คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ร่วมด้วย เพราะถนนท่าแพและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่าเชียงใหม่เป็นสมบัติส่วนรวมที่คนเชียงใหม่ต้องการปกปักรักษาไว้เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ลูกหลาน รวมทั้งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างงาน สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย จึงอยากขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวางและเปิดเผยด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน