รองนายกฯ ย้ำ ทุกหน่วยป้องกันน้ำท่วมซ้ำซาก เร่งเพิ่มแหล่งน้ำดิบสำรอง

18 ธ.ค. 2563 - 12:23 น.

รองนายกฯ ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ย้ำ ทุกหน่วยป้องกันน้ำท่วมซ้ำซาก เร่งเพิ่มแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อเกษตรกร

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 18 ธ.ค.63 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่หน่วยงานเตรียมเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2565 ก่อนเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 28 ธ.ค.นี้ จำนวน 1 โครงการ

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นเขื่อนเก็บกักน้ำความจุ 15 ล้าน ลบ.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565-2568) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ มีพื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน 10,000 ไร่ ฤดูแล้ง 3,000 ไร่ ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่วนหนึ่งด้วย

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช. ) แล้ว ทั้งสิ้น 32 โครงการ พบว่า มีจำนวน 6 โครงการที่อยู่ระหว่างขอตั้งงบประมาณปี 2565 ส่วนอีก 23 โครงการผ่านคณะรัฐมนตรีและได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว แต่บางโครงการยังติดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชฯ


ซึ่งได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ขณะที่อีก 3 โครงการที่ผ่าน กนช. แล้ว แต่ยังไม่เสนอคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดเสนอโครงการเพื่อให้ทันกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2565 ได้ตามแผน รวมถึงเร่งขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 151 โครงการ ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายด้วยเช่นกัน แบ่งเป็น ปี 2564 จำนวน 51 โครงการ ปี 2565 จำนวน 48 โครงการ และปี 2566 จำนวน 52 โครงการ

ด้าน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ประชุมยังรับทราบสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานทางเทคนิคการพัฒนาโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แบ่งเป็น 1.แนวทางและกรอบการดำเนินโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Roadmap) ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2564 – 2567 อาทิ การศึกษาโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล การจัดทำนโยบายราคาน้ำจืดจากน้ำทะเล การเตรียมการลงทุน การก่อสร้างระบบท่อ/ระบบไฟฟ้า การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เป็นต้น

และ 2.ร่างขอบเขตโครงการศึกษาการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ EEC ในพื้นที่เป้าหมายอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในโครงข่ายน้ำของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก โดย สทนช.ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง ปี 2564 เพื่อดำเนินการศึกษาและเร่งขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว.

พล.อ.ประวิตร กล่าวขอบคุณที่ร่วมกันพิจารณาโครงการขนาดใหญ่ ที่อยู่ในเป้าหมาย เร่งรัดขับเคลื่อน ซึ่งต่อไปนี้ การเสนอโครงการด้านน้ำ จะเป็นระบบมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน ในการดำเนินการของหน่วยงาน และการตั้งงบประมาณ โครงการที่เสนอ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นมาตั้งแต่ในระดับพื้นที่ โดยอาศัยกลไกการทำงาน ของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้ำ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า โครงการมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ให้เกิดปัญหาหลังจากได้รับงบประมาณไปแล้ว เหมือนบางโครงการที่ผ่านมา ขอให้หน่วยงานไปดำเนินการ ตามมติที่ประชุม เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่ได้วางไว้ ต่อไป

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ รองนายกฯ ย้ำ ทุกหน่วยป้องกันน้ำท่วมซ้ำซาก เร่งเพิ่มแหล่งน้ำดิบสำรอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง