สั่ง 7 อำเภอโซนกลางเชียงใหม่ งดจัดการเรียน On Site ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงประถม นอกนั้นให้อยู่ในดุลพินิจผู้บริหาร ส่วนโรงเรียนกินนอนเปิดได้ ต้องเข้มมาตรการ

วันที่ 6 ก.ค.64 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 71/2564 เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยสาระสำคัญของคำสั่ง ให้โรงเรียนในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สันทราย อ.สันกำแพง อ.หางดง อ.สารภี อ.แม่ริม และ อ.ดอยสะเก็ด ห้ามจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งเรียนโดยใช้อาคารเรียนหรือเรียนในห้องเรียน ในสถานที่ของโรงเรียน หรือแบบ On Site ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา

นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า โรงเรียนประจำ หรือโรงเรียนกินนอน (สถานศึกษาที่จัดให้มีที่พักสำหรับนักเรียนเป็นปกติธุระ) ยังสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยจะต้องกำกับให้มีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ส่วนการจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าประถมศึกษา หรือพื้นที่อำเภออื่นที่นอกเหนือจากทั้ง 7 อำเภอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาจะพิจารณาจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมได้ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.ถึงวันที่ 31 ก.ค.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน