ยะลา แรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา พื้นที่เบตง 304 คน แห่ต่อใบอนุญาตทำงาน ก่อนหมดอายุ 31 มีนาคม 65 นี้ พ้นกำหนดหมดสิทธิ์ทำงาน อยู่ในไทยไม่ได้อีก

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.65 ที่อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา วันนี้มีแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยในพื้นที่อำเภอเบตง มีแรงงานต่างด้างจำนวน 304 ราย ส่วนใหญ่มาประกอบอาชีพก่อสร้าง และเกษตรกร ต่างเดินทางเพื่อมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำนักงานจัดหางานเบตง เมื่อพ้นกำหนด จะไม่สามารถทำงาน และอยู่ในไทยได้อีกต่อไป

นายนภัทร ทิพาพงศ์ นักวิชาการชำนาญการ ด่านตรวจคนหางานเบตง เผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 กำหนดให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) กลุ่มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และ 4 สิงหาคม 2563 ที่ประสงค์จะทำงานอยู่ในประเทศไทยต่อไป ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตฯ สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

แรงงานต่างด้าว จะสามารถอยู่ และทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้รับบริการที่รวดเร็วและทันตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

จึงขอเตือนให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวข้างต้น รีบมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ แรงงานต่างด้าวยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารได้แก่– สำเนาหนังสือเดินทาง – สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร – รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป – สัญญาจ้าง 3 ภาษา – สำเนาหลักฐานแสดงการอนุญาตทำงาน – หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง โดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทำงาน (แบบ บต.46) – หลักฐานการประกันสุขภาพ หรือเป็นผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว

ส่วนเอกสารนายจ้างประกอบด้วย กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) แรงงานต่างด้าวไปขอตรวจอนุญาตประทับตราวีซ่าให้อยู่ในราชอาณาจักร ณ สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ ศูนย์ทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดลพบุรี โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 1,000 บาท (ค่ายื่นคำขอ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 900 บาท)

นายนภัทร กล่าวย้ำเตือนว่า ขณะนี้ใกล้ระยะเวลาการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุแล้ว จึงขอให้เร่งมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากพ้นกำหนดแรงงานต่างด้าวฯ จะไม่สามารถทำงานและอยู่ในไทยได้อีกต่อไป ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานเบตง สายด่วน 1506

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน