กทม.เร่งแก้พ.ร.บ.บริหารราชการฯ เฉพาะส่วน เล็งรีดภาษียาสูบ ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายรายได้ อปท. ก่อนนำเสนอครม.พิจารณา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการจัดเก็บภาษียาสูบบำรุงท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ว่า การจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับยาสูบในอัตราไม่เกินมวนละ 10 สตางค์ ซึ่งภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

สำหรับยาสูบเป็นภาษีที่ กทม. ยังไม่เคยจัดเก็บมาก่อน สามารถจัดเก็บได้ต่อเมื่อแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่อให้มีอำนาจในการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกทม.จะต้องดำเนินการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) ก่อนดำเนินการจัดเก็บ

ทั้งนี้เดิมกทม. ได้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ทั้งฉบับ ซึ่งมีประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลายประเด็น ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กทม.ได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ เป็นจำนวนถึง 3 ครั้ง ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2563

ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหลักการเกี่ยวกับรายได้ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงมีหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น

โดยให้ข้อสังเกตตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้กทม.รับร่างพระราชบัญญัติไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนก่อนเสนอ ครม. ดังนั้น กทม.จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาทบทวนเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ให้สอดคล้องกับกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ จะได้นำเสนอครม.พิจารณาด้วย

อย่างไรก็ตามกทม.ได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้กฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาการประชุมเรื่องกฎหมายดังกล่าว

ขณะเดียวกัน กทม.อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เฉพาะส่วนที่ให้กทม.สามารถจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบเองได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน