Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 27 พ.ค. 2563

'ประยุทธ์' งัดม.44 ปลดนายกพัทยาคนเก่า แต่งตั้ง 'สนธยา คุณปลื้ม' นั่งแทน!

25 ก.ย. 2561 - 17:38 น.

'นายกฯ ประยุทธ์' งัดม.44 ปลดนายกพัทยาคนเก่า แต่งตั้ง 'สนธยา คุณปลื้ม' นั่งแทน!

25 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๑
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา โดยระบุว่า

โดยที่ขณะนี้รัฐบาลอยู่ในระหว่างดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาเพื่อไม่ให้ขัดหรือแย้งและมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะนําไปสู่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในอนาคต ในขณะที่เมืองพัทยาซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

จัดให้มีกิจกรรมภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจรจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาเมืองให้ทันสมัยระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างรอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา และการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาตามกฎหมายดังกล่าว

จึงมีความจําเป็นต้องได้มาซึ่งนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาที่มีศักยภาพสูง พร้อมด้วย
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อการสนับสนุนกิจกรรม
และการดําเนินการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งเป็นการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นอันจะส่งผลดีต่อการปฏิรูปประเทศ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตําแหน่งนายกเมืองพัทยา

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒ ให้ นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยา และให้ มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น”

ข้อ ๓ ในกรณี ที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้

ข้อ ๔ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ 'ประยุทธ์' งัดม.44 ปลดนายกพัทยาคนเก่า แต่งตั้ง 'สนธยา คุณปลื้ม' นั่งแทน!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง