สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “องคมนตรี” คนใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “องคมนตรี” คนใหม่

แต่งตั้งองคมนตรี / วันที่ 2 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริ เห็นเป็นการสมควร แต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

  • ๑. นาย อำพน กิตติอำพน เป็น องคมนตรี
  • ๒. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น องคมนตรี
  • ๓. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “องคมนตรี” คนใหม่
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
นาย อำพน กิตติอำพน
บทความก่อนหน้านี้หมอจุฬา โพสต์สะเทือนใจ สาธารณสุขไทยกำลังล่มสลาย ใกล้ถึงจุดเรือจม!
บทความถัดไปฟันจนท.ป่าไม้ ไล่ออก 3 สั่งย้ายอีกอื้อ เอี่ยวแก๊งค้าไม้ ‘มู่หลาน’