ประกาศกำหนดเขตกำกัดการบิน พระที่นั่งอัมพรสถาน-พระตำหนักวังศุโขทัย

ประกาศกำหนดเขตกำกัดการบิน พระที่นั่งอัมพรสถาน-พระตำหนักวังศุโขทัย

วันที่ 16 ต.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตกำกัดการบิน พ.ศ.2561 ลงนามโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจประกาศกำหนดเขตกำกัดการบินซึ่งห้ามมิให้อากาศยาน บินเข้าหรือบินผ่านในเขตดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตกำกัดการบิน พ.ศ. 2561”

ข้อ 2 เขตกำกัดพระที่นั่งอัมพรสถาน (VT R82 Amphorn Royal Palace) มีพื้นที่รัศมี
1 ไมล์ทะเล จากพิกัดอ้างอิง 13° 46’ 21.50” เหนือ 100° 30’ 40.28” ตะวันออก
มีความสูงจากพื้นดินถึงระยะสูง 6,000 ฟุต

ข้อ 3 เขตกำกัดพระตำหนักวังศุโขทัย (VT R83 Sukhothai Palace) มีพื้นที่รัศมี
1 ไมล์ทะเล จากพิกัดอ้างอิง 13° 46’ 56.66” เหนือ 100° 30’ 33.51” ตะวันออก
มีความสูงจากพื้นดินถึงระยะสูง 6,000 ฟุต

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

บทความก่อนหน้านี้สลดด.ญ.10ขวบ เครื่องบินรบระเบิด-ตกใส่บ้าน นักบินทัพพม่าตาย2ศพ
บทความถัดไปTFEX เตรียมเปิดเทรด Gold Online Futures สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงทองคำ 99.5%