Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 16 ม.ค. 2564

มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ 'พระราชบัญญัติ เจ้าพนักงานตำรวจศาล'

16 เม.ย. 2562 - 18:35 น.

มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ 'พระราชบัญญัติ เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเจ้าพนักงานตำรวจศาล พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผล และ ความจำเป็นในการจำกัดสิทธิ และ เสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้ การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ มีเจ้าพนักงานตำรวจศาลทำหน้าที่ รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัย แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนี และผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมาย เรียกหรือคำสั่งศาล

ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ 'พระราชบัญญัติ เจ้าพนักงานตำรวจศาล'
ข่าวที่เกี่ยวข้อง