มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ ‘พระราชบัญญัติ เจ้าพนักงานตำรวจศาล’

มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ ‘พระราชบัญญัติ เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเจ้าพนักงานตำรวจศาล พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผล และ ความจำเป็นในการจำกัดสิทธิ และ เสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้ การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ มีเจ้าพนักงานตำรวจศาลทำหน้าที่ รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัย แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนี และผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมาย เรียกหรือคำสั่งศาล

ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

บทความก่อนหน้านี้แน่นกว่ามิตรภาพ! สายเอเชีย ไม่น้อยหน้า ติดแหงกทุกช่องทาง จนลงมาสั่งข้าวได้
บทความถัดไป‘ไอ้ปุ๊’ เมายา ฟันคลั่ง พ่อเจ็บ ลูกชายดับ ญาติสุดแค้น “ชีวิตต้องแลกชีวิต”