Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 30 พ.ค. 2563

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ามเจ้าหนี้ทวงหนี้ลูกหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน!

23 ส.ค. 2562 - 21:32 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ามเจ้าหนี้ทวงหนี้ลูกหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน!

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา9(3) และมาตรา16(1) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ ”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 3 ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการกำกับการทวงถามหนี้

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ามเจ้าหนี้ทวงหนี้ลูกหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง