Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 28 ก.ย. 2563

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ ห้ามบุคคล "ในจังหวัดชายแดนใต้" ออกนอกเคหสถาน

8 พ.ย. 2562 - 16:15 น.

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศ ห้ามบุคคล "ในจังหวัดชายแดนใต้" ออกนอกเคหสถาน ตามเวลาที่กำหนด โดยให้อำนาจ "กอ.รมน."

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551” ลงนามท้ายประกาศโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการ หรืองดเว้นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดําเนินการในอำนาจหน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และพนักงานเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. และห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้บุคคลใดต้องออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของ กอ.รมน. ภายในระยะเวลา การปฏิบัติหน้าที่ ของ กอ.รมน. เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด ตามที่ผู้อำนวยการ กอ.รมน. หรือผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ ประกาศกำหนด และห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน รวมถึงห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ และให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ตามชนิด ประเภท ลักษณะการใช้ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชน

ในการนี้ ผู้อํานวยการกอ.รมน.กําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกําหนด หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยให้มีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่ อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อําเภอเบตง จังหวัดยะลา และอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่ อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ ห้ามบุคคล "ในจังหวัดชายแดนใต้" ออกนอกเคหสถาน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง