ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโควิด อีก 1 เดือน

26 พ.ค. 2563 - 22:44 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโควิด อีก 1 เดือน

วันที่ 26 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่2) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 1 ออกไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นั้นรัฐบาลได้ดำเนินบรรดามาตรการต่างๆอันจำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โรคโควิด-19

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

ทั้งการห้ามออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนดการจำกัดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง และการห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรครวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจที่ได้รับมอบหมายโดยเข้มงวด

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยยังไม่สิ้นสุดโดยปรากฏข้อมูลเป็นที่ประจักษ์ว่าหลายประเทศยังคงมีการระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูงและเมื่อได้ผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการควบคุมแล้วกลับพบการระบาดของโรคระลอกใหม่ในระดับรุนแรง

ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวของรัฐบาลเป็นไปโดยมีเอกภาพรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยในระหว่างนั้นรัฐบาลจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและกำหนด หรือผ่อนคลายมาตรการต่างๆตามความเหมาะสม

โดยคำนึงถึงการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนไปพร้อมกันอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมพ.ศ.2563 จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนพ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศณวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโควิด อีก 1 เดือน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง