Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 28 ต.ค. 2563

ราชกิจจาฯ พระราชทาน ยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล 25 นาย

27 มิ.ย. 2563 - 09:11 น.

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัย อานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 25 นาย ดังนี้


 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ พระราชทาน ยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล 25 นาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง