สถานการณ์โควิด ทำให้การเปิดเทอมเลื่อนออกไป จากกลางเดือน พ.ค.​เป็น กลางเดือน มิ.ย.​ หลายโรงเรียนเริ่มใช้การสอนออนไลน์มาทดแทนชั่วโมงเรียนแล้ว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เพจ ไทยคู่ฟ้า เปิดแนวทางลดภาระผู้ปกครองรับเปิดเทอม โดยระบุว่า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภายใต้หลัก “คืนเงิน – ผ่อนผัน – ช่วยเด็กยากจน – ลดภาระผู้ปกครอง” ดังนี้

1.กรณีที่ได้มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และอื่น ๆ ไปแล้ว ให้คืนเงินดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19

2.หากมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และอื่น ๆ เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจพิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินดังกล่าวตามความเหมาะสม

3.พิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียน – นักศึกษา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ตามความจำเป็น เหมาะสม

4.ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่กำกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา แจ้งเวียนไปยังสถานศึกษาในสังกัดให้ปฏิบัติตามประกาศนี้

โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน