กทม. คลายล็อกเปิด ธนาคารในห้าง-คอมมูนิตี้มอลล์ ปิด 2 ทุ่ม

17 ส.ค. 2564 - 17:16 น.

ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40) ให้เปิดสถาบันการเงินในห้างสรรพสินค้าได้แล้ว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ศาลาว่าการ กทม. คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ครั้งที่ 24 มีมติเห็นชอบปรับการบังคับใช้บางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้แจ้งให้ กทม.ดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)ในการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ ที่ประชุม เห็นชอบให้ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง บัตรเครดิต หรือการให้สินเชื่อ ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.64 เป็นต้นไป

ต่อมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40) ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ให้ปิดสถานที่และให้ดำเนินการตามที่ ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อให้การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันมิให้การระบาดเพิ่มความรุนแรงขึ้นนั้น


เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19(ศปก.ศบค.) ได้แจ้งให้กทม.ดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เพื่อปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิต

ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 จึงมีคำสั่งให้ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง บัตรเครดิต หรือการให้สินเชื่อ ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กทม. คลายล็อกเปิด ธนาคารในห้าง-คอมมูนิตี้มอลล์ ปิด 2 ทุ่ม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง