มหาเถรสมาคม มีมติปลดฟ้าผ่า 3 เจ้าคณะจังหวัด ฉะเชิงเทรา-ปทุมธานี-กาฬสินธุ์ และแต่งตั้งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พร้อม 33 จังหวัด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ผ่านระบบออนไลน์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้แจ้งที่ประชุมมหาเถรฯ เพื่อโปรดทราบว่า สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 15 ก.ย.2564 กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ความว่า ตามที่สมเด็จพระสังฆราช ขอพระราชทานถวายพระพร กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระราชดำริในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 30 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ดังนี้

1.แต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 30 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ประกอบด้วย 1.พระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ) วัดวชิราลงกรณวราราม จ.นครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) 2.พระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์ อัตถธัมโม) วัดมงคลนิมิตร จ.ภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต

3.พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์ (สมบัติ เตชปัญโญ) วัดวิเวการาม จ.จันทบุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธรรมยุต) 4.พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปัญโถ) วัดพญาภู จ.น่าน ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดน่าน 5.พระราชชัยสิทธิสุนทร (ฉวี มหัทธโน) วัดไพรีพินาศ จ.ชัยภูมิ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

6.พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ณาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 7.พระประสิทธิศีลคุณ (เวช ปภากโร) วัดโคกพลู จ.ตาก ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดตาก 8. พระโสภณคุณาธาร (สุธี ปสันโน) วัดทองดีประชาราม จ.นราธิวาส ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะนราธิวาส

9.พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญโญ) วัดนิเวศธรรมประวัติ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) 10.พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย) วัดพระนางจามเทวี จ.ลพบุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต)

11.พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวัณณปาโล) วัดกระทุ่มปี่ จ.สิงห์บุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต) 12.พระครูวิจิตรธรรมคุณ (ประจวบ สุทธจิตฺโต) วัดแสงธรรมสุทธาราม จ.นครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต) 13.พระครูโสภณวัชรคุณ (สมใจ ธัมมสาโร) วัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต)

14.พระครูปัญญาสัตติคุณ (ณรงค์ศักดิ์ ฐิตวังโส) วัดไพรสณท์รัตนาราม จ.กำแพงเพชร ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (ธรรมยุต) 15.พระครูวิสุทธิศีลคุณ (ชายแดน สีลสุทโธ) วัดสามัคคีบุญญาราม จ.ลำปาง ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่ (ธรรมยุต)
16.พระครูประโชติธรรมคุณ (พวน ชุตินธโร) วัดเนินแสงทอง จ.บึงกาฬ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ (ธรรมยุต) 17.พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปัญญาธโร) วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต)

18.พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวัฑฒโน) วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี ผู้รักษาการแทนดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต) 19.พระครูปลัดสุวัทฒนพรหมจริยคุณ (ไพสาร วรสาโร) วัดสิริวัฒนาราม จ.นครปฐม ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี (ธรรมยุต) 20.พระครูวินิจสมณการ (บุญเสริม อินทโชโต) วัดสหธรรมิการาม จ.เพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธรรมยุต)

21.พระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธัมโม) วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) 22.พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง ปุญญกโร) วัดมะปริงวารีราม จ.ปัตตานี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธรรมยุต)

23.พระครูพินิจสมณการ (จวง จันทลาโภ) วัดควนนอก จ.ปัตตานี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี 24.พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ เขมนันโท) วัดกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25.พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญญกาโม) วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

26.พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปัญโญ) วัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร 27.พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปัญญาวชิโร) วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย 28.พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

29.พระราชสิริวัฒน์ (เพชร สุวิชาโน) วัดสว่างสุวรรณ จ.นครพนม ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 30.พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ สิทธิวโร) วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จ.ศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

2.ถอดถอนพระสังมาธิการ จำนวน 3 รูป ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด

1.พระราชปริยัติสุนทร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา (อมรภิรักษ์ ปสันโน) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

2.ถอดถอน พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินธโร) วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

3.ถอดถอนพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินธโร) วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์ ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)

และแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 3 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด 1.แต่งตั้ง พระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวัฑฒโน) วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.แต่งตั้ง พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอาง ตานทินโน) วัดประยูธรรมราม จ.ปทุมธานี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี 3.แต่งตั้ง พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทธิญาโณ) วัดป่านาขาม จ.หนองคาย ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุการปลดพ้นตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฟ้าผ่าครั้งนี้ น่าจะมาจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เข้าเกี่ยวกับคดีวัดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ส่วนเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดจากปัญหาภายในวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน