ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย 190 ปี”

เมื่อเวลา 17.19 น.วันที่ 17 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย 190 ปี” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้แทนรัฐบาลไทย), นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ๆ ถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นางสาวเกวนโดลิน เจ. คาร์ดโน รองหัวหน้าสำนักงานสถานอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของขวัญแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

จากนั้น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการ “Weaving Our Stories: สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย 190 ปี” และศิลปะจัดวาง “Time Owes Us Remembrance กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก” ฉลองครบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ ฯ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ และฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้แทนรัฐบาลไทย ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ และภาคีผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีสั้น “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย 190 ปี” แล้วเสด็จ ฯ ไปยังบริเวณแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดนิทรรศการ “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย 190 ปี” และศิลปะจัดวาง “Time Owes Us Remembrance กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก” ฉลองครบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นชั้น 4 โดยลิฟต์


เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนางสาวอแมนด้า พึ่งโพธิปักขิยะ ศิลปินอเมริกันเชื้อสายไทย ผู้สร้างผลงาน “Time Owes Us Remembrance กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก” กราบบังคมทูลเชิญ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ สำหรับนิทรรศการ “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย 190 ปี”

ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ผืนผ้าแห่งความสัมพันธ์สหรัฐอเมริกาและไทย โดยมีผู้แทนของกลุ่มสตรีจากชุมชนผ้าทอ และผ้าพื้นเมืองจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมในโครงการ Weaving Our Stories เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ชุดที่ 2 การร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสหรัฐอเมริกา และนักเรียนนักศึกษาในไทย, ชุดที่ 3 การเดินทางของศิลปินเก็บเกี่ยวประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากชุมชนผ้าทอและผ้าพื้นเมืองทั่วประเทศไทย

และชุดที่ 4 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวาง “Time Owes Us Remembrance กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก” ระหว่างโครงการศิลปินที่พำนักในประเทศไทยและเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัยสมควรแก่เวลา เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ชั้น 4 เสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต์)

ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และผู้แทนรัฐบาลไทย ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ฯ และภาคีผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน