ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีรัตนธรรมาราม

เมื่อเวลา 17.05 น. วันที่ 18 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเสด็จฯ ถึงอาคารพรชาติวิหาร วัดศรีรัตนธรรมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าอาคารฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร) ทรงกราบ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีรัตนธรรมาราม

ครั้นเสด็จฯ ถึง นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธศิริรัตนมงคล พระประธานประจำอุโบสถกลางน้ำ ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กราบบังคมทูลเบิกนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานจัดสร้างอุโบสถกลางน้ำ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของวัดศรีรัตนธรรมาราม และวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างอุโบสถกลางน้ำ

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิต ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทองลูกนิมิต และทรงตัดสาแหรกลูกนิมิตอุโบสถ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณในการจัดสร้างอุโบสถ เฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ

เสร็จแล้ว ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา แล้วเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ในโอกาสนี้ พระวชิรวรคุณ (เสริมพร ธมมฺวโร) เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม ถวายพระพุทธศิริรัตนมงคล (จำลอง) เคลือบทองคำ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว หนังสือที่ระลึก และเหรียญเสมารูปเหมือน (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น เสด็จออกจากอุโบสถ ไปทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ มีราษฎรมาเฝ้าฯ รับเสด็จ ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง ต่างพร้อมใจมาร่วมถวายกำลังใจและเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล และโบกพระหัตถ์ให้กับราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่ได้ชมพระบารมี

ทั้งนี้ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ก่อสร้างขึ้น โดยดำริของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธฺโร) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้เมื่อปี 2560 ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งในการเรียนฝ่ายปริยัติธรรม ควบคู่กับการปฏิบัติธรรม ปัจจุบันมีพระวชิรวรคุณ (เสริมพร ธมมฺวโร) เป็นเจ้าอาวาส และใช้เป็นสถานที่ประชุมทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ จัดกิจกรรมและกิจต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา ภายในอุโบสถแสดงภาพประติมากรรมผนัง พุทธประวัติ ทศชาติ และชีวประวัติสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธฺโร) เป็นที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน และเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธศิริรัตนมงคล พระประธานประจำอุโบสถกลางน้ำ พระพุทธรูปองค์สำคัญของวัดศรีรัตนธรรมาราม กับถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจาริยบูชาแด่สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) และพระพุทธศาสนาสืบไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน