หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช เปิดหลักฐานใหม่ชิ้นสำคัญ โยงขบวนการลอบนำเข้า หมูเถื่อน เตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือให้กับผู้แทน ผบช.ก.

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 ก.พ.67 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช และโฆษกหน่วยเฉพาะกิจ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงาน ว่า หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชตั้งขึ้นตามนโยบายของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่ประกาศสงครามปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ เวลา 14.00 น. วันนี้ (1 ก.พ.) หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) หลังตรวจพบเอกสารประกอบการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ มีการใช้เอกสารรับรองสุขอนามัยสัตว์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นเอกสารปลอมแปลง เพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ในการขออนุญาตนำเข้า จำนวน 20 ฉบับ จากผู้นำเข้า 3 ราย ซึ่งเป็น 3 รายในจำนวน 11 รายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กำลังดำเนินการตรวจสอบ

ดังนั้น ขณะนี้หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ

หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน มาตรา 14 (2) แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 264 ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการ

ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด

ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสารต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

มาตรา 268 ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ขณะนี้พบข้าราชการกรมปศุสัตว์เกี่ยวข้องการนำเข้าสินค้าเถื่อนหลายกรณีประมาณ 8-9 เรื่อง ดำเนินการสอบวินัยไปแล้ว 4 เรื่อง ส่วนการเอกซเรย์ห้องเย็นขณะนี้ ยังไม่ครบ 100% แต่เชื่อว่าจะครบในไม่ช้านี้

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ขณะนี้หลังจากดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อน 161 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยรมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่สุ่มตรวจตู้คอนเทนเนอร์ 21 ตู้ ที่เป็นสินค้าตกค้าง ณ สำนักงานศุลกากรแหลมฉบัง พบ 1 ใน 21 ตู้มีสินค้าในตู้ไม่ตรงตามที่ผู้นำเข้าได้ขออนุญาตนำเข้า เป็นชิ้นส่วนหมูปะปนมากับสินค้าประมงภายในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน

ลักษณะเดียวกัน หน่วยเฉพาะกิจพญานาคจึงมอบหมายให้กรมประมงจัดตั้ง War Room ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเอกสารจากกรมประมง และกรมปศุสัตว์ ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเชิงลึก กว่า 1 สัปดาห์ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตนำเข้าสินค้าประมง ในช่วงปี 64-66

โดยเริ่มสุ่มตรวจสอบเอกสารขออนุญาตนำเข้าสินค้าประมงของผู้นำเข้าที่ถูกดำเนินคดี ผลปรากฏว่าพบการยื่นเอกสารประกอบการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ มีการใช้เอกสารรับรองสุขอนามัยสัตว์ซึ่งมีข้อความไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นเอกสารปลอมแปลงเพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ในการขออนุญาตนำเข้า

สำหรับการดำเนินการเพื่อให้สินค้าเถื่อนหมดจากประเทศไทย กรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเถื่อนที่มีการตรวจพบ จึงดำเนินการให้ถึงต้นตอ โดยส่งหนังสือไปยังประเทศต้นทาง อาทิ บราซิล สเปน เป็นต้น ซึ่งเป็นประเทศต้นทางที่ส่งสินค้ายังประเทศไทย เพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าเถื่อนหรือไม่ หรือเป็นการกระทำของคนไทยฝั่งในประเทศแต่ฝ่ายเดียว

เบื้องต้นหากดำเนินการในระดับกรมแล้วสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ ก็จะดำเนินการต่อเนื่อง แต่หากไม่คืบหน้าอาจต้องขอความช่วยเหลือไปยังระดับรัฐบาล ระดับรัฐมนตรีต่อรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นสำหรับสินค้าเถื่อนในไทย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน