ขนส่งฯเปิดจุดให้บริการออกใบขับขี่สากลแห่งใหม่ ที่อาคาร 4 ชั้น 1 ขนส่งฯจตุจักร

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงานให้บริการด้านการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ International Driving Permit แห่งใหม่ บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐานความเป็นเลิศมาตรฐานสากล ทั้งด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เน้นความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และถูกต้อง

นายสนิท กล่าวว่าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศหรือ International Driving Permit ส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดต่อธุรกิจ ศึกษาต่อ เพื่อท่องเที่ยว และมีความจำเป็นต้องขับรถในต่างประเทศซึ่งต้องมีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ โดยใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศมีลักษณะเป็นสมุดพกทำจากกระดาษแข็งสีขาว มีขนาดใหญ่กว่าหนังสือเดินทาง (passport) เล็กน้อย มีคำแปลหลายภาษา พร้อมแสดงภาพถ่ายผู้ได้รับใบอนุญาต และมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต

สนิท พรหมวงษ์

เฉพาะปี 2559 ที่ผ่านมามีผู้ติดต่อขอรับบริการด้านใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก ทั้งสิ้น 37,396 ราย โดยแต่เดิมจุดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศจะอยู่บริเวณอาคาร 4 ชั้น 2 ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับที่ให้บริการประชาชนที่ขอรับใบอนุญาตขับรถ ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถยนต์สาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งมีผู้มาติดต่อราชการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถรองรับและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว กรมการขนส่งทางบกจึงตั้งจุดให้บริการประชาชนแห่งใหม่ ซึ่งจะให้บริการเฉพาะการออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียว ภายในอาคาร 4 บริเวณชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ มีอัตราค่าธรรมเนียม 505 บาท พร้อมหลักฐาน ได้แก่ สำเนาพาสปอร์ตหน้าที่มีรูปถ่าย (พร้อมฉบับจริง) บัตรประชาชนพร้อมสำเนา ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหรือตลอดชีพพร้อมสำเนา รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป กรณีไม่สะดวกไปดำเนินการเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือมอบอำนาจ (พร้อมค่าอากรแสตมป์ 10 บาท) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 20 นาที

บทความก่อนหน้านี้เพลย์บอยประกาศกลับลำ หวนลงภาพนู้ดเอาใจเสือป่า
บทความถัดไปจับแต่ไม่ปรับ! ตร.บางละมุงส่งผู้ขับขี่ทำผิดกฎจร.นั่งอบรม-แจกกุหลาบวันวาเลนไทน์