จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 3 ราย อธิการบดีสั่ง ‘หอพักจุฬานิวาส’ เป็นเขตต้องดูแลพิเศษ ย้ำมหาวิทยาลัยยังควบคุมสถานการณ์ได้

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

จากกรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 2/2564 โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม 2 รายนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 8 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายานว่า เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 3/2564 ระบุว่า ตามที่ได้ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 1 และ 2/2564 ลงวันที่ 5 และ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามลำดับ และขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ และพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพิ่มเติมอีก 3 คน ซึ่งพักอยู่ห้องตรงข้ามและห้องเยื้องกับผู้ป่วยกลุ่มเดิม และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกัน

คณะกรรมการจึงกำหนดมาตรการในดำเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1.สอบสวนโรคผู้ป่วย 3 คนใหม่โดยเร็วที่สุด

2.ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยทันที

3.ให้ปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาส ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สำหรับกรณีอื่นๆ ให้หัวหน้าส่วนงาน หรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณาตามความเหมาะสม

4.ให้จุฬานิวาส เป็นเขตต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกแก่ผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสให้ครบทุกคน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ตรวจคัดกรองผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาส จำนวนทั้งสิ้น 230 คน และจะยังติดตามประเมินอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ความมั่นใจว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยควบคุมดูแลได้

และขอให้ผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปผ่านทาง https://www.chula.ac.th/covid-19/ หัวข้อ “ข่าวสาร COVID-19”

ขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ยังออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาส กรณีมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ระบุว่า ด้วยปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นมา มีบุคลากรผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสติดเชื้อโรค COVID-19

โดยอาคารจุฬานิวาส เป็นอาคารพักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการของส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรคดังกล่าวของผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสรายอื่น รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงเห็นสมควรให้ประกาศดังนี้

1.ให้บุคลากรผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสทุกรายปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง พร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยให้แจ้งหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลหน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรนั้นทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการหรือดำเนินการตามที่เห็นสมควร

2.ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสเข้าไปในอาคารตั้งแต่เวลา 22.00-06.00 น.ของวันถัดไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

3. มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสทุกรายปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) เข้าหรือออกจากที่พักอาศัยเฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้น (2) ลงทะเบียนเข้า-ออกผ่านแอพพลิเคชั่นหมอชนะ หรือวิธีการอื่นที่ตามที่กำหนด (3) ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

รวมทั้งประกาศและคำสั่งของทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน