ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลงนามประกาศ ฉบับที่ 41 เรื่อง มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน ระบุ ให้โรงเรียน สถาบันการศึกษาแห่ง ในพื้นที่พบการระบาดโควิด-19 ชะลอการเปิดเรียนแบบ On site โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน

วันที่ 28 ต.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 41 เรื่อง มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยใจความสรุปว่า ด้วยขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

“โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ในเขตพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19

ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดังกล่าว พิจารณาชะลอการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 ต.ค.2564 ลงชื่อ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเชียงใหม่

ชะลอ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน