นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 เห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) และอนุมัติงบประมาณจำนวน 159 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามมติ ครม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมสรรพสามิต จึงได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ โดยมีผู้ว่าการ ยสท. และผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การการเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือของโครงการฯ รวมถึง การตรวจสอบข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือที่มีจำนวนมากกว่า 1.2 หมื่นราย

นายณัฐกร กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ในส่วนของกรมสรรพสามิตตรวจสอบข้อมูลจากการออกใบอนุญาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบฤดูการผลิต 2560/2561 และ 2561/2562 พร้อมทั้งจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ให้ ยสท. เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลรายชื่อเกษตรกรของ ยสท. ที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตรงกัน ซึ่งกลุ่มนี้มีเกษตรกรประมาณ 4,269 ราย วงเงินประมาณ 40 ล้านบาทเศษ และมอบหมายให้ ยสท. ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในโครงการฯ ได้เป็นกลุ่มแรกภายในวันที่ 22 ก.พ. 2562

สำหรับรายชื่อเกษตรกรกลุ่มอื่นของ ยสท ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบบ่มเองที่ได้รับโควตาแต่มีการโอนสิทธิ และเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบภายใต้ผู้บ่มอิสระที่ได้รับโควต้า เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ป้องกันการสวมสิทธิ การจ่ายเงินช่วยเหลือซ้ำซ้อน และการจ่ายเงินช่วยเหลือตามปริมาณโควตาที่ครบถ้วนถูกต้อง

ที่ประชุมฯ จึงได้มอบหมายเพิ่มเติมให้ ยสท. ตรวจสอบสิทธิตามข้อเท็จจริง โดยเฉพาะกรณีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบภายใต้ผู้บ่มอิสระที่ได้รับโควตา ซึ่งอาจจำเป็นต้องกำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาของโครงการฯ ที่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยคาดว่า ยสท จะจ่ายเงินช่วยเหลือในโครงการฯ เสร็จสิ้นภายในเดือนก.พ. 2562 โดยเร็วต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน