Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 28 ก.พ. 2563

ทีเส็บผนึกอีอีซีชูพัทยาสู่มหานครแห่งไมซ์ภาคตะวันออก

26 มิ.ย. 2562 - 19:35 น.

ทีเส็บผนึกอีอีซีชูพัทยาสู่มหานครแห่งไมซ์ภาคตะวันออก ชี้เหมาะจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ อีกทั้งมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางสูงสุดเป็นอันดับ 3 รองจากภูเก็ต

ชูพัทยาสู่มหานครแห่งไมซ์ - นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และเมืองพัทยา ผลักดันแนวทางการพัฒนาเมืองไมซ์พัทยา (PATTAYA MICE City) ให้ยกระดับขึ้นเป็นอีอีซีมหานครแห่งไมซ์ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคตะวันออกภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก คือ การส่งเสริมภาพลักษณ์ พัทยาเมืองใหม่ หรือ Neo Pattaya ร่วมพลิกโฉมเมืองพัทยาในฐานะมหานครแห่งไมซ์ มุ่งเน้นการพัฒนาครบวงจรทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

พัทยาเป็นเมืองจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ภาคตะวันออก ด้วยความเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ มีที่พักโรงแรมและศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ พัทยามีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางสูงสุดเป็นอันดับ 3 รองจากภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทันสมัย มีชื่อเสียงระดับโลก มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง

“โครงการ อีอีซี ของรัฐบาล นับเป็นเมกะโปรเจ็กต์ของประเทศไทยในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งการขยายสนามบินอู่ตะเภาและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เชื่อมต่อระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในการผลักดันการพัฒนาธุรกิจไมซ์ของเมืองพัทยาในฐานะไมซ์ซิตี้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางไมซ์ภาคตะวันออกที่จะเชื่อมต่อการพัฒนาไมซ์ในพื้นที่ทั้งหมด กระจายความเจริญและรายได้สู่ชุมชนในภูมิภาค ตอบโจทย์ทั้งแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศอีกด้วย”

การดำเนินงานร่วมกันครั้งนี้ บูรณาการทำงานเต็มรูปแบบทั้งด้านการพัฒนาและการส่งเสริมตลาดไมซ์ ร่วมจัดทำแผนดึงการจัดงานประชุมนานาชาติ งานประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้า งานเมกะอีเว้นต์ ตลอดจนงานระดับโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล เพื่อสร้างเวทีการทำธุรกิจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีส่งเสริมการขยายตัวของทุกอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น งานทางด้าน Airshow, งาน PATA Destination Marketing Forum 2019 เป็นต้น การร่วมส่งเสริมการตลาดไมซ์เมืองพัทยาในงานเทรดโชว์ของอุตสาหกรรมไมซ์ในต่างประเทศร่วมกัน เช่น ประเทศเยอรมนี อเมริกา สเปน เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ทีเส็บเตรียมเปิดตัวโครงการบูรณาการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ อีอีซี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อพัฒนาเส้นทางไมซ์ใหม่รองรับการเพิ่มกลุ่มนักธุรกิจผู้เข้าร่วมงานไมซ์ในเขตพื้นที่ อีอีซี ทั้งในรูปแบบการพัฒนาเส้นทางการจัดกิจกรรมก่อนหรือหลังการประชุม การจัดอินเซนทิฟให้กลุ่มนักธุรกิจ และกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพัฒนาต่อยอดจากโครงการเส้นทางไมซ์ใหม่ผ่าน 7 มุมมอง หรือ 7 MICE Magnificent Themes มุ่งเน้นจัดกิจกรรมไมซ์ในสถานที่และพื้นที่ของชุมชนในเมืองพัทยา เช่น วิสาหกิจชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย, ชุมชนนาเกลือ โดยใช้งบประมาณพัฒนาโครงการร่วมกันในปีนี้กว่า 6.5 ล้านบาท

จากแคมเปญส่งเสริมการตลาดไมซ์ประเทศไทยปี 2562 หรือ Thailand: REDEFINE Your Business Events ทีเส็บเตรียมพลิกโฉมเมืองพัทยาให้เป็นมหานครแห่งไมซ์เต็มรูปแบบ ทั้งด้านการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานสถานที่ บุคลากรด้านไมซ์เพื่อรองรับการขยายตัวของการจัดงานเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านไมซ์ในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวะศึกษา การจัดตั้งสถาบันไมซ์แห่งอาเซียน หรือ ASEAN MICE Institute เพื่อให้ EEC เป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาศักยภาพธุรกิจไมซ์ของภูมิภาค และขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางจัดงานเชิงธุรกิจในอาเซียน

ขณะเดียวกัน ทีเส็บกำลังศึกษาสถานการณ์ตลาดและความพร้อมของการพัฒนาไมซ์ในพื้นที่ อีอีซี เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ รวมถึงการจัดทำไมซ์โมเดลเพื่อการพัฒนาไมซ์รูปแบบพิเศษเฉพาะในพื้นที่ อีอีซี (MICE Model) เนื่องจากมีการกำหนดให้ อีอีซี เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไมซ์ และเป็นเขตผ่อนปรนกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการจัดงาน ทั้งการประชุมและงานแสดงสินค้าในพื้นที่ รวมถึงสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้จัดงานและนักเดินทางธุรกิจเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ

“ทางด้านเมืองพัทยาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการพัฒนาธุรกิจไมซ์ ทีเส็บร่วมกับเมืองพัทยาหารือแนวทางจัดตั้งสำนักงานสาขาของทีเส็บในเมืองพัทยา และเป็นศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนไมซ์ในภาคตะวันออกอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ในพื้นที่เมืองพัทยาและ อีอีซี อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา พัทยาทำรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ สูงถึง 16,064 ล้านบาท เป็นนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ จำนวน 169,629 คน และชาวไทย จำนวน 1,789,966 คน”


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ทีเส็บผนึกอีอีซีชูพัทยาสู่มหานครแห่งไมซ์ภาคตะวันออก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง