ครม. ไฟเขียวงบรายจ่ายประจำปี 2563 อนุมัติงบกลาง 5.18 แสนล้านบาท ให้นายกฯ ใช้

ครม.อัดงบกลาง5.18แสนล.ให้นายกฯ

ครม. ไฟเขียวงบรายจ่ายประจำปี 2563 โดยหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณมากที่สุด คือ งบกลางที่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี วงเงิน 5.18 แสนล้านบาท

ครม.อัดงบกลาง5.18แสนล.ให้นายกฯ – นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังจากสำนักงบประมาณได้พิจารณาปรับลดวงเงินคำขอของส่วนราชการต่างๆ ที่เสนอขอมารวมทั้งสิ้นกว่า 5.09 ล้านล้านบาท ให้เท่ากับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ที่ 3.2 ล้านล้านบาท โดยหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณมากที่สุด คือ งบกลางที่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี วงเงิน 5.18 แสนล้านบาท

อันดับ 2 กระทรวงศึกษาธิการ 3.68 แสนล้านบาท อันดับ 3 คือกระทรวงมหาดไทย 3.53 แสนล้านบาท ขณะที่กระทรวงการคลัง ได้รับจัดสรร 2.49 แสนล้านบาท กระทรวงกลาโหม ได้รับจัดสรร 2.33 แสนล้านบาท ส่วนกระทรวงพลังงาน ได้รับจัดสรรน้อยที่สุด ที่ 2,158 ล้านบาท

การจัดสรรวงเงินเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ทั้งยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง, ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอทางภาคทางสังคม, ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และรายการดำเนินการภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นอันดับแรก จึงได้จัดสรรงบประมาณด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป็นอันดับหนึ่ง รวมวงเงินทั้งสิ้น 7.66 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 23.9% ขณะที่ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้รับการจัดสรรรวม 5.7 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 17.9% โดยคาดหวังให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

บทความก่อนหน้านี้กระแต โต้ ศัลยกรรมจนหน้าเบี้ยว เผย เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง สาเหตุ ‘นอนน้อย’ 
บทความถัดไปโต้ง ทูพี เขิน ปราง ห่วง ทำงานกลางคืน ยกให้เป็นแม่อีกคน